Програма з формування елементарних

математичних та сенсорних уявлень

(Л.Т.Нікішина, Л.А.Федоткіна, Л.М.Вадрус, Н.В.Трошко)

 

Пояснювальна записка

 

Програма з формування елементарних математичних та сенсорних уявлень складена з урахуванням психофізичних особливостей і пізнавальних можливостей дітей з особливими потребами.

Програма спрямована на всебічний корекційно-навчальний розвиток пізнавальних можливостей дітей. Відповідно, програма для кожного циклу навчання передбачає завдання, доступні для дітей цієї категорії. Кожний цикл програми спрямований на розвиток практичного виділення, зорового сприйняття та запам’ятовування, зв’язаних з уявленнями про колір, форму, величину предметів, їх кількість та розташування в оточуючому середовищі.

Навчальні цілі:

- У першому циклі навчання сформувати передумови уявлень про колір, величину, форму предметів; формуються уявлення про цілісне сприйняття предметів, просторове розташування їх стосовно себе; діти здобувають первинні уявлення про геометричні форми, первісне орієнтування в часі, навички виділення 1-3-х однорідних і різнорідних предметів з множини і вчаться співвідносити їх з кількістю пальців та перераховувати їх з направляючою допомогою педагога.

- У другому циклі навчання продовжувати формувати уявлення про величину, форму, колір предметів, про цілісне сприйняття предметів, про просторове розташування їх стосовно себе (попереду, позаду, ліворуч, праворуч, над, під), закріплювати навички розрізнення назв площинних геометричних форм: квадрат, коло, трикутник. Закріплювати механічний рахунок у межах 3-х з показом відповідної кількості пальців, перерахування, самостійне (чи з незначною направляючою допомогою) виділення 1, 2, 3 із множини, візуальне розрізнення - „багато, мало”, „великий, маленький”.

- У третьому циклі навчання повторюються теми 1-2-го циклів з ускладненням цілей, форм, методів, прийомів роботи, формуються поняття про прямокутник та „об’ємні фігури”, вводяться нові характеристики величини – довжина, поняття „довгий – короткий”, відбувається ознайомлення з цифрами 1, 2, 3 і їх графічним зображенням, формується поняття числового ряду, присутня механічна лічба у межах 5-ти. Розширюються поняття про колір, форму, цілісність предметів та частин в них, формуються навички знаходження предметів у ближньому просторі та формуються первинні уявлення про дальній простір.

-   У четвертому циклі навчання повторюються теми 1-3-го циклів (з розширенням діапазону корекційно-навчального навантаження). Формується механічний рахунок з опорою на предметний матеріал або на числовий ряд. Розширюються поняття про колір, форму, величину, цілісність предметів, їх функціональне призначення та частин в них, формуються та закріплюються навички знаходження предметів у ближньому просторі та розширюються уявлення про дальній простір.

-  Варіативне доповнення до програми з формування елементарних математичних та сенсорних уявлень розраховане на підготовку дитини до школи з урахуванням її індивідуальних психофізичних можливостей. Програма сприяє розвитку логічного мислення, формуванню понять про число, склад числа, про дії додавання та віднімання, порівняння чисел. Програма розширює сенсорні уявлення.

 

 

І ЦИКЛ НАВЧАННЯ

 

І квартал:

Кількість та рахунок. Учити розрізняти поняття «один» і «багато», виділяти один предмет із групи предметів, складати групу предметів відповідно до запропонованого зразка, співвідносити кількість предметів з кількістю пальців у межах «1», сприймати предмети за кольором, формою та величиною, формувати передумови орієнтування у ближньому просторі, цілісне сприйняття предметів. Розвиток дрібної моторики, тактильно-рухового та слухового сприйняття .

Величина. Зорове розрізнення предметів за величиною. Учити показувати предмети (великий - маленький).

Форма. Зорове розрізнення предметів за формою. Учити розрізняти площинну форму предметів: квадрат, коло, не називаючи їх.(« Покажи», «Обведи»).

Колір. Зорове розрізнення предметів за основними кольорами. Учити розрізняти основні кольори, не називаючи їх.

Цілісне сприйняття предметів та вміння бачити основні частини в предметі.

Сприйняття ближнього простору і орієнтування у ньому. Формування передумов розрізнення контрастних частин доби (день - ніч). Учити дітей правильно орієнтуватися в просторі: «верх», «низ».

 

II квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах 3-х, співвіднесення кількості предметів з кількістю пальців з направляючою допомогою. Виділяти 1-2 предмети з множини по показу, інструкції. Виконання вправ на запам’ятовування, пов’язаних з уявленнями про колір, форму, величину та простір.

Учити розрізняти рівність і нерівність груп предметів «багато», «мало». Знайомство з прийомом накладення, та прикладання.

Величина. Продовжувати порівнювати предмети по величині, показувати і називати їх: великий, маленький (натуральні предмети, предмети у ближньому просторі та зображені на картинці).

Форма. Учити зоровим та тактильно-руховим прийомам обстеження предметів, геометричних фігур (коло, квадрат).

Колір. Учити називати основні кольори. Продовжувати поєднувати уявлення про колір зі словом-назвою, сприймати колір за його назвою.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати вчити підбирати одинакові предмети за зразком, впізнавати предмет у ближньому просторі та на картинці.

Орієнтування у просторі. Учити правильно розрізняти відносини предметів по вертикалі («нагорі», «під», «унизу»). Продовжувати учити розрізняти контрастні частини доби, показувати їх в календарі погоди.

 

III квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах 3-х , перерахування 1-2 предметів з назвою кінцевого результату та співвіднесенням його з кількістю пальців. Виділення 1-3-х предметів з множини за зразком та по інструкції. Продовжувати формувати прийоми накладання, прикладання.

Учити розуміти значення питання «Скільки», правильно відповідати на нього.

Величина. Продовжувати учити порівнювати предмети за величиною (великий, маленький), виділяючи їх із групи предметів по інструкції. Учити враховувати величину в дії, порівнювати предмети за величиною.

Форма. Вправляти вихованців в розрізненні геометричних фігур: коло, квадрат, ураховуючи колір та величину.

Колір. Учити здійснювати вибір кольору за зразком, запам’ятовувати колір, стимулювати застосовувати знайомі назви кольорів, поєднувати уявлення про колір з уявленнями про реальні предмети.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати учити сприймати предмет в цілому, бачити його частини, формувати передумови уявлень про їх функціональне призначення.

Орієнтування в просторі. Вчити орієнтуватися у ближньому просторі за зразком. Продовжувати учити розрізняти контрастні частини доби: день, ніч.

 

IV квартал:

Повторення, узагальнення знань, умінь і навичок за вивченими темами. Формування прийомів виконання завдань за зразком.

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах 3-х та кількісні уявлення у межах 3-х.

Форма. Закріпити уявлення про коло, квадрат з урахуванням їх кольору та величини. Співвідносити з контуром та з прорізями та вкладками на сенсорних дошках. Продовжувати вчити вибирати форму за зразком, бачити її у ближньому просторі.

Величина. Закріпити уявлення про величину. Вчить розрізнять предмети, які різко відрізняються за величиною, поєднувати зоровий образ зі словом, ураховувати величину у ігровій діяльності та діях з предметами.

Проаналізувати сформованість уявлень, знань, умінь, навичок за вивченими темами.

Колір. Закріпити сформовані уявлення про колір. Вчити орієнтуватись на однорідність та неоднорідність кольорових предметів, здійснювати вибір кольору за зразком і перевіряти його примірюванням, орієнтуватись на колір у грі та діях з предметами, вчить діяти за кольоровим сигналом.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати учити сприймати предмет в цілому, бачити його частини, формувати передумови уявлень про їх функціональне призначення.

Орієнтування в просторі. Продовжувати вчити орієнтуватися у ближньому просторі за зразком. Продовжувати учити розрізняти контрастні частини доби: день, ніч.

 

 

ІI ЦИКЛ НАВЧАННЯ

 

І квартал.:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок з відповідним співвіднесенням з кількістю пальців в межах 5-ти. Виділення « по показу», « за зразком», «по слову» 1-3-х предметів з множини однорідних та різнорідних предметів; позначення словом 1-3-багато. Знайомство з цифрою 1. При перерахуванні використовувати площинні й об'ємні предмети різні за формою, величиною, кольором.

Величина. Великий - маленький; формувати поняття «однакові-різні», продовжувати вчити виділять величину практично, користуватися пробами при виконанні завдання, співвідносити по величині площинні та об’ємні форми.

Форма. Учити розрізняти площинні фігури: коло, квадрат, трикутник («обведи», «покажи», «назви»), формувати поняття про об’ємні форми (куля, куб). Вчити виділяти контур предмету, співвідносити об’ємну форму з площинною.

Колір. Продовжувати вчити розрізняти основні кольори, закріплювати знання назв основних кольорів, вчити здійснювати вибір кольору за зразком, вчити виконувати чергування кольорів за зразком.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати формувати уявлення про цілісний образ предмету, звернути увагу на просторове розташування деталей та на їх співвідношення з іншими частинами цілого.

Орієнтування в просторі. Закріплення знань про контрастні частини доби «День»,»Ніч». Орієнтування в просторі : верх, низ; на площині: на, під.

 

II квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах «5» зі співвіднесенням кількості пальців. Виділяти по показу, виділяти з множини 1-3 предмети за інструкцією; учити позначати кількість поняттями: 1-3- багато; мало. Знайомство з цифрою 2, закріплення знань про цифру 1.

Величина. Закріплювати навички прийомів примірювання, накладення, продовжувати формувати візуальне розрізнення предметів по величині: великий – маленький, формувати поняття: більший-менший.

Форма. Закріпити знання про трикутник ,вчити перераховувати його кути. Продовжувати вчити вибирати форму за зразком, співвідносити форми за величиною та кольором, вчити орієнтуватися на форму у грі, вчити бачити форму у оточуючому середовищі.

Колір. Продовжувати розширювати знання про основні кольори, закріплювати та розвивати прийоми примірювання, співвіднесення шляхом прикладання, вчити називати основні кольори, продовжувати вчити виконувати чергування кольорів, формувати поняття, що кожна пора року має свій основний колір, продовжувати поєднувати уявлення про колір зі словом-назвою.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати уточнювати уявлення про предмети оточуючого середовища, вчити виділять частини предмета, розвивати дрібну моторику.

Орієнтування в просторі. Продовжувати учити розрізняти контрастні частини доби, року, формувати поняття «тиждень».

 

ІІІ квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах 5-ти, перерахування 1-5 назвою підсумкового числа. Виділення 1-5-ти з множини по інструкції або з незначною направляючою допомогою. Знайомство з цифрою 3, 4, закріплення знань про цифру 1, 2. Продовжувати формувати прийоми примірювання накладання, чергування.

Учити розуміти значення питання «Скільки», правильно відповідати на нього.

Величина. Продовжувати учити порівнювати предмети по величині (великий, маленький, більший-менший, найменший), виділяючи їх із групи предметів по інструкції. Учити враховувати величину в дії, зіставляючи предмети за величиною.

Форма. Вправляти в розрізненні геометричних фігур: коло, квадрат, трикутник, співвідносити їх за кольором, величиною.

Учити дітей розрізняти об'ємну форму: куля, куб (емпіричним засобом).

Колір. Продовжувати розширювати уявлення про кольори. Вчити пригадувати назву необхідного кольору з опорою на зразок. Стимулювати активне використання назв основних кольорів в учбовій діяльності.

Цілісне сприйняття предметів. Вчити пізнавати знайомі предмети серед інших, узнавати предмети та їх частини на картинках, звертати увагу на просторове розташування деталей та їх співвідношення з іншими частинами цілого.

Орієнтування в просторі. Продовжувати учити розрізняти контрастні частини доби. Продовжувати формувати уявлення про тиждень, вчити назви днів тижня.

Знайомити дітей зі змінами в природі, звертаючи їхню увагу на основні ознаки сезону: холодно, сніг - називати «зима»; пекуче, сухо - називати «літо».

 

IV квартал:

Повторення, узагальнення умінь і навичок.

Кількість та рахунок. Закріплювати рахунок у межах 5-ти, вміння виділяти 1-5 предметів з множини, називати підсумкове число. Знайомство з цифрою 5, закріплення знань про цифри 1-4.

Величина. Закріпити вивчені параметри величин, продовжувати формувати відношення до величини, як до значимої ознаки, ураховувати величину у практичних діях з предметами.

Форма. Закріпити знання про основні форми, продовжувати вчити вибирати форму за зразком, за її назвою ,за інструкцією.

Колір. Закріпити та поглибити знання про основні кольори, продовжувати вчити вибирати колір за зразком, за інструкцією.

Цілісне сприйняття предметів. Закріпити уміння узнавати та вибирати знайомі предмети серед інших, на картинках та у оточуючому середовищі. Уточнювати уявлення про предмет та про співвідношення його деталей.

Орієнтування в просторі. Закріпити та поглибити сформовані просторові уявлення, продовжувати вчити орієнтуватися у груповій кімнаті, у приміщеннях центру.

 


III ЦИКЛ НАВЧАННЯ

 

І квартал:

Кількість та рахунок. Поняття 1-5, «багато», «стільки ж». Порівняння сукупності предметів за кількістю. Рахунок у межах 5-ти зі співвіднесенням з кількістю пальців, позначенням карткою доміно.

Закріплення знань про цифри 1-5. Співвіднесення кількості з цифрою, карткою доміно; назва кінцевого результату при перерахуванні. Вправи на рахунковій смузі. Виставляння заданої кількості на смузі.

Величина. Порівнювати предмети по величині; показувати, називати: великий – маленький, більший-менший, найменший.

Знайомство з характеристикою величини - довжиною. Поняття «довгий - короткий».

Форма. Зорове виділення геометричної фігури з безлічі інших геометричних фігур. Закріплення поняття «об'ємні геометричні фігури». Порівняння: коло-куля, куб-квадрат. Вчити вибирати об’ємні форми по площинному зразку.

Колір. Розширювати уявлення про кольори та їх відтінки. Поєднувати уявлення про колір з уявленнями про оточуючі предмети, сформувати уявлення, що колір є однією з властивостей предметів.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати формувати уявлення про предмети та частини в них, поєднувати частини предмету в ціле. Вчити відновлювати просторове розташування окремих елементів предмету в ціле.

Орієнтування в просторі. Закріплення понять верх, низ, далеко, близько. Учити орієнтуватися на площині та в ближньому оточенні, розташовувати предмети на ній та бачити реальні відношення між предметами

 

II квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок в межах 5, формування навичок зворотного рахунка «3, 2, 1». Закріпити знання про цифру 5, знайомство з цифрою 6. Співвіднесення кількості з цифрою, карткою доміно. Формування графічного образа цифри.

Формування поняття «числовий ряд», розташування цифр 1, 2, 3 у ряду. Виконання дій на рахунковій смузі по показу. Закріплення понять «однаково», «стільки ж».

Форма. Зорове виділення площинних геометричних фігур коло, квадрат, трикутник з ряду інших геометричних фігур. Знайомство з прямокутником. Продовжити формування навичок співвіднесення об’ємних та площинних форм.

Величина. Повторення вивчених характеристик величин. Закріплення характеристики величини « високий - низький». Ознайомлення з поняттям « широкий - вузький».

Колір. Продовжувати формувати зацікавлення до гри з кольором, орієнтування на колір предмету, вчити запам’ятовувати колір. Закріплювати знання назв кольорів та їх відтінків.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати формувати уявлення про цілісний образ предметів, вчити виділяти окремі частини предмету та поєднувати їх в ціле.

Орієнтування в просторі. Закріплення понять «праворуч», «ліворуч», «посередині», «угорі, унизу». Формування просторових представлень «на», «над», «під». Практичне знайомство з часовим поняттям «сьогодні».

 

ІІІ квартал:

Кількість та рахунок. Механічний рахунок у межах 6-10. Формування навичок зворотного рахунка від 4 до 1. Знайомство з цифрою 7.

Формування графічного образа цифри. Співвіднесення кількості з цифрою, карткою доміно, кількістю пальців.

Продовжувати побудову числового ряду в міру вивчення цифр.

Виконання дій на рахунковій смузі: виставляння рахункового матеріалу на смузі по інструкції, позначення кількості цифрою.

Величина. Закріплення характеристик предметів по величині (вище, нижче, ширше, вужче).Виконання практичних, ігрових дій з орієнтуванням на вивчені параметри величини.

Форма. Зорове виділення плоских геометричних фігур з ряду інших фігур. Закріплення об'ємних фігур: куб, куля, брус, знаходження їх у навколишньому середовищі.

Колір. Активізувати уявлення про колір. Продовжувати поєднувати колір зі словом-назвою. Зорово співвідносити кольори, продовжувати формувати зацікавленість до гри з кольором.

Цілісне сприйняття предметів. Продовжувати формувати цілісний образ предмета. Вчити виділяти частини предмета та поєднувати їх у ціле. Формувати знання про функціональне призначення предметів та їх частин.

Орієнтування. Закріплення понять «ліворуч - праворуч», «верх - низ», «над-під», застосування цих характеристик у практичних діях. Закріплення понять про частини доби, диференціація: ранок, день, вечір, ніч. Введення цих понять в активний словник. Формування навичок орієнтування у дальньому просторі.

 

IV квартал:

Кількість та рахунок. Повторення, узагальнення умінь і навичок. Механічний рахунок у межах 10-ти, кількісні уявлення у межах 7-ми.

Величина. Розширення та закріплення уявлень про величину предметів (найбільший, великий маленький, найменший).

Форма. Розширення та закріплення уявлень про форму предметів (коло, квадрат, трикутник, куля, куб, брус).

Колір. Розширення та закріплення уявлень про основні кольори та їх відтінки. Формування відповідних знань, умінь, навичок.

Цілісне сприйняття предметів. Розширення та закріплення знань про цілісний образ предмета. Вчити виділяти деталі предмета та поєднувати їх у ціле.

Орієнтування. Розширення та закріплення знань про просторові відношення між предметами. Продовжувати вчити орієнтуватися у групі та кабінеті. Формувати уявлення про дальній простір (маршрут до дому).

 

 

IV ЦИКЛ НАВЧАННЯ

 

У четвертому циклі навчання повторюються теми 1-3-го циклів (з розширенням діапазону корекційно-навчального навантаження). Формується механічний рахунок з опорою на предметний матеріал або на числовий ряд. Розширюються поняття про колір, форму, величину, цілісність предметів, їх функціональне призначення та частин в них, формуються та закріплюються навички знаходження предметів у ближньому просторі та розширюються уявлення про дальній простір.

 

 

 

Варіативне доповнення до програми з формування

елементарних математичних та сенсорних уявлень

 

І квартал:

Кількість і рахунок.

- формування механічного рахунка у межах 5;

- прямий і зворотній рахунок у межах 5;

- формування кількісного рахунка предметів у межах 5;

- вивчення числового ряду від 1 до 5;

- співвіднесення кількості предметів з кількістю пальців картою доміно з цифрою що позначає число;

- назва підсумкового числа при перерахуванні предметів;

- друкування цифр 1-3 на різному матеріалі;

- вправи в розрізненні цифр;

- перерахування навколишніх предметів;

- виконання дій додавання через практичні дії з предметами способом прирахування:

- формування понять однаково, стільки ж, порівну.

Величина.

- маленький, великий, найбільший;

- виконання дій за інструкцією;

- поняття рівні – однакові;

- високий, низький; поняття однакової висоти.

Форма.

- закріпити знання про геометричні фігури( квадрат, коло, трикутник, прямокутник);

- знаходження предметів різної форми по слову-назві;

-  зіставлення об'ємних форм із площинними.

Колір.

- з’єднання представлень про колір зі словом-назвою;

- виконання дій по кольоровому сигналу;

- виконання чергування кольорів.

Цілісне сприйняття предметів.

- вид предметів попереду і позаду;

- виділення частин предметів поєднання їх у ціле.

Орієнтування в просторі і часі.

- поняття близько-далеко;

- усвідомлення свого положення в просторі;

- орієнтування в часі: ранок, день, вечір, ніч.

 

ІІ квартал:

Кількість і рахунок.

- формування механічного рахунку в межах 6-7;

-  прямий і зворотній рахунок у межах 6 з опорою на числовий ряд. Вивчення числового ряду від 1 до 7;

-  визначення місця числа в числовому ряді;

-  кількісний рахунок предметів у межах 6,7;

-  співвіднесення кількості предметів з кількістю пальців, картою доміно, з цифрою, що позначає це число;

-  назва підсумкового числа при перерахуванні предметів;

-  друкування цифр 1-7 на сипучому матеріалі;

-  вправи в розрізненні цифр;

-  виконання дій додавання через практичні дії з предметами способом прирахування (у межах 5);

-  групування предметів та їх розподіл за кількістю;

-  визначення рівності і нерівності груп предметів по кількості;

-  поняття “однаково”, “нарівно”, “стільки ж”;

-  віднімання, знак “-“;

-  число і цифра “0”.

Величина.

-  широкий – вузький;

-  ширше – вужче;

-  однакової ширини.

Форма.

-  закріплення понять про геометричні форми;

-  закріплення назв “трикутний”, “прямокутний”;

-  знайомство з овалом, формування поняття про багатокутники;

-  зіставлення об’ємних форм із площинними через практичні дії з предметами;

-  відбивання контуру геометричних фігур на сипучому матеріалі.

Колір.

-  закріплення знань про колір;

-  знайомство з поняттям “Відтінок”;

-  виконання дій по колірному сигналі;

- виконання чергування кольору (4 кольори).

Цілісне сприйняття предметів.

- вид предметів попереду і позаду;

- виділення частин предметів поєднання їх у ціле.

Орієнтування в просторі і часі.

-  поняття ліворуч, праворуч, перед, за;

-  орієнтування в часі: назва частин доби;

-  виконання чергування кольору (4 кольори).

 

ІІІ квартал:

Кількість і рахунок.

-  формування механічного рахунка в межах 10;

-  прямий, зворотний рахунок у межах 10 з опорою на числовий ряд;

-  визначення місця числа в числовому ряді;

-  кількісний рахунок предметів. Співвіднесення кількості предметів з кількістю пальців, картою доміно, з цифрою, що позначає це число;

-  назва підсумкового числа при перерахуванні предметів;

-  друкування цифр на сипучому матеріалі;

-  вправи в розрізненні цифр;

-  виконання дій додавання і віднімання способом прирахування на рахунковому матеріалі (у межах 5);

-  групування предметів і розподіл їх у задані множини.

-  формування понять “більше”, “менше”, “дорівнює”.

-  ознайомлення з поняттями “більше”, ”менше”, порівняння цифр.

Величина.

-  широкий – вузький, ширше – вужче. Однакової ширини;

-  довгий – короткий, довше – коротше. Однакової довжини.

Форма.

-  закріплення знань про геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, трикутник, овал, багатокутник);

-  зіставлення об’ємних форм із площинними;

-  визначення форми навколишніх предметів.

Колір.

-  розширення кола уявлень про кольорову гаму, відтінки кольорів, закріплення через практичні дії та гру;

Цілісне сприйняття предметів.

-  вид предметів з верху;

-  порушення цілісності предмета, поєднання частин предмета в ціле.

Орієнтування в просторі.

-  тут – там. Біля. Поруч;

-  верхній – нижній;

-  орієнтування в часі: назва днів тижня, місяців.