Програма навчання комп’ютерної грамоти

 

Розробила вчитель-дефектолог Вадрус Л.М.

 

 

Пояснювальна записка

 

Використання комп’ютера як одного із наочних засобів навчання у спеціальній школі передбачає поступове, поетапне оволодіння комп’ютерною технікою. Застосування комп’ютерних технологій сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації навчання, психологічного комфорту, більшої свободи вибору форм та засобі діяльності під час розв’язання навчальних завдань, водночас створює умови для забезпечення учнів системою належної допомоги.

Корекційно-розвивальна сутність застосування комп’ютерних технологій полягає в перспективі реалізації основних її переваг порівняно з іншими засобами – індивідуалізації корекційного навчання в умовах класу, забезпечення кожній дитині адекватних саме для неї темпу і способу засвоєння знань, надання можливості для самостійної продуктивної діяльності, яка підтримується необхідною системою допомоги.

Комп’ютерні технології можуть використовуватися в спеціальній школі на різних уроках та індивідуальних корекційних заняттях, а також в системі позакласної роботи, на всіх етапах підготовки до школи та шкільного навчання дітей з відхиленнями у психічному розвитку. Розв’язання навчальних і корекційних завдань за допомогою комп’ютерних технологій необхідно вводити в систему вивчення того чи іншого предмета в такий спосіб, щоб їх використання стало складовим компонентом всієї колекційної роботи з учнем. Робота з комп’ютером має відбуватися відповідно до можливостей учня й завдань його корекційного навчання.

Пріоритетним напрямком колекційної роботи на уроці з використанням комп’ютера є формування комунікативної діяльності учнів, уміння набувати нових знань під час спілкування з учителем і упродовж взаємодії з комп’ютером. Комп’ютер дає змогу істотно змінити способи керування навчальною діяльністю, занурюючи учнів у цікаву ігрову чи побутову ситуацію; надавати допомогу, пред’являючи навчальний матеріал з ілюстраціями, графіками тощо. Забезпечується гнучкість керування навчальним процесом: учитель може на кожному етапі навчання отримати зворотну інформацію про якість засвоєння матеріалу. У багатьох випадках комп’ютер не тільки фіксує помилку, а досить точно визначає її характер, що допомагає вчасно усунути причини її виникнення. Комп’ютер значно розширює можливості пред’явлення навчальної інформації. Через застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки можливе моделювання різних ситуацій та середовищ, доступні та цікаві для дітей з різними вадами психічного розвитку. Створюються сприятливі умови для залучення учнів до вирішення проблемних навчальних ситуацій, а не подання знань у готовому вигляді.

Під час взаємодії з комп’ютером виникає найповніша мотиваційна основа для розвитку словесного мовлення тих учнів, які потребують допомоги і в усній, і в писемній формі. Ефективніше відбувається робота з педагогічної корекції та формування правильної вимови, оскільки комп’ютер вимагає введення орфографічно правильної відповіді, що значною мірою зумовлюється правильною вимовою. Намагання учнів дати правильну відповідь інтенсифікує їхню інтелектуальну діяльність, довільну увагу, пам’ять, коригує мовлення.

Корекційно-розвивальні аспекти використання комп’ютера навчально-виховному процесі:

1. Мотиваційний аспект:

 - забезпечення інтересу до навчання;

 - висока мотивація учня, можливість і бажання виконувати складні задачі;

 - формування стійкого позитивного ставлення до предмета, вивчення якого  визначає успішність засвоєння програмного матеріалу.

2. Дидактично-корекційний аспект:

 - активізація процесів пізнавальної діяльності учнів з обмеженими  можливостями;

 - навчання через розвиток в учнів психічних процесів;

 - можливості вчасного здіснення педагогічної діагностики стану засвоєння учнями програмного матеріалу;

 - здіснення диференціації та індивідуалізації процесу навчання та корекції;

 - формування прийомів та способів самостійного спостереження різних  об’єктів;

 - корекція й розвиток швидкості та диференційованості зорового  сприйняття, просторової орієнтації, збагачення конкретних уявлень про  предмети та явища довкілля;

 - формування прийомів самоконтролю.

3. Особистісний аспект:

 - створення умов для формування активної позиції у навчанні;

 - розвиток ініціативності й самостійності учнів з особливими потребами;

 - створення позитивно-емоційного фону уроку чи заняття;

 - формування емоційної рефлексії;

 - розвиток комунікативної діяльності;

 - зняття негативного ставлення учнів до зауважень та виправлень учителя.

4. Соціальний аспект:

 - реабілітація та соціальна адаптація учнів з особливими потребами;

 - соціалізація, соціально-економічний розвиток;

 - підготовка учнів спеціальної школи до успішної інтеграції в сучасному  суспільстві.

 

 

Доповнення до варіативної програми навчання

 

Підготовча група до школи

 

І півріччя

1. Знайомство з комп’ютером. Правила поведінки. Перегляд  комп’ютерного мультфільму.

2. Знайомство з комп’ютерною мишею. Формування  поняття співвідношення комп’ютерної миші з курсором на екрані. Зафарбовування малюнку (рука в руці).

3. Знайомство з комп’ютерною мишею. Формування  навичок роботи з мишею. Співвідношення основних  кольорів.

4. Формування навичок роботи з комп’ютерною мишею.  Співвідношення геометричних фігур, їх назва та  виділення із ряду інших.

 

ІІ півріччя

5. Правила поведінки роботи з комп’ютером. Робота з розвиваючою програмою (на вибір).

6. Співвідношення комп’ютерної миші з курсором на  екрані. Закріплення знань про числовий ряд. Розвиваюча  програма на вибір.

7. Формування поняття про окремі одиниці клавіатури.  Закріплення вивчених звуків, формування складів  (закритих та відкритих). Розвиваюча програма  на вибір.

8. Формування навичок роботи з комп’ютерною мишею.  Перевірка набутих знань з грамоти та математичні поняття (колір, величина, геометричні фігури, числовий  ряд).

 

 

1 клас

 

І півріччя

1. Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером та правилами поведінки. Координація рухів руки, співвідношення курсору з точкою.

2. Складові частини комп’ютера. Навички роботи з мишею. Розвивальна програма (на вибір).

3. Координація рухів руки. Точений малюнок. Закріплення знань про колір, форму, величину.

4. Знайомство з калькулятором. Закріплення числового ряду. Математичні завдання.

 

На період канікул комп’ютерно-ігровий комплекс (на вибір)

 

ІІ півріччя

5. Складові частини комп’ютера. Робота з калькулятором.  Знайомство з розташуванням алфавітних клавіш на клавіатурі.

6. Закріплення навичок роботи з мишею. Значення допоміжних клавіш на клавіатурі. Набір складів та слів.

7. Робота з клавіатурним тренажером. Комп’ютерна підтримка уроків читання.

8. Перевірка знань навчальних предметів (математики, письма, читання) за комп’ютером.

 

 

2 клас

 

І півріччя

1. Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером та правила  поведінки. Калькулятор. Комп’ютерна підтримка уроків  математики.

2. Координація рухів руки. Клавіатурний тренажер. Комп’ютерна підтримка уроків мови.

3. Закріплення навичок роботи з мишею. Клавіатурний тренажер. Розвивальна програма.

4. Координація рухів руки. Комп’ютерна підтримка уроків мови. Вставлення пропущених букв в запропонованих словах.

 

На період канікул – комп’ютерно-ігровий комплекс (на вибір)

 

ІІ півріччя

5. Відпрацювання навичок роботи з мишею. Комп’ютерна  підтримка уроків читання. Прочитування тексту за допомогою курсору на екрані.

6. Робота з клавіатурою. Набір слів з картки. Комп’ютерна підтримка уроків мови.

7. Робота з калькулятором. Комп’ютерна підтримка уроків математики. Складання прикладів та їх рішення.

8. Перевірка знань навчальних предметів на кінець навчального року.

 

 

3 клас

 

І півріччя

1. Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером та правила поведінки. Розвивальна програма (на вибір).

2. Як підготувати комп’ютер до роботи .Комп’ютерна підтримка уроків математики.

3. Підготовка комп’ютера до роботи. Комп’ютерна підтримка уроків мови. Розділові знаки в кінці речень, різних за метою висловлювання.

4. Клавіатурний тренажер. Текст. Набір простих речень.

 

На період канікул – комп’ютерно-ігровий комплекс (на вибір)

 

ІІ півріччя

5. Оформлення тексту. Робота з клавіатурою.

6. Комп’ютерна підтримка уроків математики. Вирішування прикладів.

7. Клавіатурний тренажер. Набір вирішеної задачі.

8. Перевірка знань з навчальних предметів на кінець навчального року.

 

 

4 клас

 

І півріччя

1. Техніка безпеки під час роботи з комп’ютером та правила поведінки. Розвивальна програма (на вибір).

2. Підготовка комп’ютера до роботи. Комп’ютерна підтримка уроків читання.

3. Завантаження комп’ютеру та завершення роботи. Точений малюнок.

4. Формування поняття про Робочий стіл. Створення Документу в програмі Windows.

 

На період канікул – комп’ютерно-ігровий комплекс

 

ІІ півріччя

5. Робота з клавіатурою. Набір тексту.

6. Комп’ютерна підтримка уроків математики. Вирішення прикладів та задач.

7. Поняття про диски та дискети. Копіювання та роздруковування документів.

8. Перевірка знань з навчальних предметів на кінець навчального року.