Програма з Українознавства

(Л.Т.Нікішина, Л.А.Федоткіна, І.В.Білецька)

 

Пояснювальна записка

 

Закон України про реабілітацію інвалідів  в Україні визначає основні засади створення правових, соціальних, економічних, організаційних умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушеннями здоров’я зі стійкими розладами функції організму. Цей закон визначає функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяє у досягненні  соціальної та матеріальної незалежності.

Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні передбачає створення таких умов, за яких діти з обмеженими можливостями могли б успішно реалізувати свої загальнолюдські права, стати корисними громадянами своєї держави, освіченість і соціальний статус яких задовольнятиме потреби суспільства.

Ми бачимо, що по мірі росту і розвитку суспільства, його демократизації питання навчання, виховання, лікування, соціалізації дітей з обмеженими можливостями стають дедалі актуальнішими. Питання потенціальних можливостей глибоко розумово відсталих дітей, пристосування їх до життя, засвоєння ними елементарних соціально-побутових, трудових навичок мають велике практичне значення.

Л.С.Виготський постійно у своїх працях підкреслював, що виховання відстаючій дитині потрібно в більшій мірі ніж нормально розвиваючійся дитині, - це стає ведучою ідеєю сучасної корекційної педагогіки.

Ті питання ,знання, які раніше визначалися як недосяжними для “тренуємих”, ”здатних до посування”, ”напівзалежних” дітей можуть бути донесеними до дітей з особливими потребами  при правильних  підходах до корекційно-розвиваючої педагогіки. Одними з таких складних питань є питання виховання любові до своєї країни, шанобливого ставлення до родини, поваги до  народних традицій і звичаїв, до рідної та державної мови, національних цінностей українського народу та ін.

Народна творчість - це невичерпне джерело естетичного, патріотичного виховання дітей молодшого віку. Народна мудрість зібрана в казках, потішках, загадках, приказках.

З цих джерел у дітей виховується гордість за свій народ, любов до своєї мови. Малі фольклорні форми поліпшують настрій дітей, викликають усмішку у сумної дитини, заспокоюють плачучу дитину. Ці теми пожвавлюють педагогічний процес, здійснюють особливий вплив на виховання моральних якостей, патріотичних почуттів.

Нашою задачею є навчити дитину з обмеженими можливостями любити свою землю, свій народ доступними для її розуміння формами, методами, прийомами.

Дитина повинна навчитися прагнути робити добро, прагнути бути корисною.

Дорослі повинні зрозуміти, що громадянська позиція ,а не позиція споживача повинна виховуватись у дитині. Тому сьогодні важливо приділити особливу увагу вихованню у дітей моральної культури взагалі та основ громадянськості, зокрема.

Одним з головних напрямків корекційно-виховного процесу сьогодення стає  соціалізація дітей, індивідуалізація виховання та навчання, наближення дітей з особливими потребами до цінностей Батьківщини.

Тому розгортаючи роботу з громадсько-національного виховання потрібно розширяти сфери впливу на дітей, їх батьків, залучаючи до роботи широкий громадський загал.

 Українські національні пріоритети прищеплюються через збалансоване поєднання національної та загальнолюдської культури.

Програма з Українознавства складається з трьох циклів для дітей з особливими потребами та з двох циклів для дітей, які виховуються і навчаються за програмами спеціальної школи. Заняття з Українознавства бінарні (музкерівник - вихователь).

Виховними завданнями програми є прищеплення дітям з обмеженими можливостями любові до рідного краю, до рідної мови, звичаїв історії свого народу та до Батьківщини. У дітей формуються морально-етичні цінності: повага до оточуючих, товариськість, ввічливість, чемність. Через наочно-дидактичне забезпечення занять формується естетичний смак дітей.

Програма ставить слідуючі навчально-пізнавальні завдання:  формування початкових знань про Україну як державу, про державні символи, знаменні дати, культурно-побутові традиції. Формування передумов сприйняття народознавчих, історико-культурних понять, розвиток наочно-дійового мислення, формування передумов розвитку логічного мислення, пізнавальної активності дітей, формування стійкого інтересу до занять з Українознавства.

Розвиваючими завданнями програми є: розвиток вищих психічних функцій дітей з обмеженими можливостями. Розвиток пам’яті, уваги, мислення, мовлення. Формування українського словника,  вміння використовувати надбані знання на практиці.

Головною метою першого циклу для дітей з особливими потребами є виховання загальної і пізнавальної активності дітей під час занять з Українознавства. Педагоги працюють над створенням передумов емоційних реакцій на звучання мови, народної, фольклорної музики. У першому циклі створюються передумови розуміння дітьми української мови, формується початковий український словник, діти вчаться слухати і розуміти, проспівувати нескладні пісні.

Діти вчаться співвідносити предметний малюнок зі словом українською мовою. Заучують потішки-забавлянки, вірші українською мовою.

Діти з обмеженими можливостями повинні вчитися емоційно реагувати на звернену мову, виявляти інтерес до музичних інструментів, розрізняти їх на слух. У дітей формуються початкові навички гри на музичних та шумових інструментах, вміння правильно їх тримати, виконувати дії за педагогом.

У другому циклі діти повинні вміти визначати темп твору (швидко-повільно), динаміку (сильно-слабо), жанр (танець, пісня). Діти з особливими потребами повинні навчитися розповідати вірші, співати потішки-забавлянки, пісеньки українською мовою. Програма  другого циклу передбачає розширення  та закріплення знань дітей про оточуючий світ, формування українського словника з вивчаємих тем. Більш детально діти знайомляться з календарно-обрядовими святами і вчаться приймати в них участь.

Під час занять у дітей виховується любов до рідної мови, пісенної та музичної національної творчості. Формується дбайливе ставлення до музичних інструментів,  емоційно-позитивне ставлення до занять з Українознавства.

Третій цикл програми передбачає розвиток і закріплення інтересу до занять з Українознавства.

Завдання і навантаження цього циклу ускладнюються, передбачаючи те, що діти з особливими потребами вже навчилися користуватися надбаними знаннями, вміннями, навичками, у них сформовано український словник на побутовому рівні.

У дітей з обмеженими можливостями  виховується вміння користуватися україномовним словником, діти більш глибоко знайомляться з народними традиціями та звичаями, вчаться  грати у народні музичні ігри, беруть активну участь у календарно-обрядових святах. Стають учасниками музичних драматизацій українських народних казок.

Педагоги продовжують розвивати і виховувати потяг до національної музики, формують музично-естетичні почуття, емоційність. Продовжують розвивати музичні здібності: чуття ладу, ритму, тембру. Педагоги працюють над формуванням початкової творчої уяви.

Діти вчаться узнавати на слух знайомі музичні твори, продовжують вчитися грати на музичних та шумових інструментах ,формується культура рухів дітей.

Заняття третього циклу спонукають дітей до самовираження через декламацію, пісню, танець, гру на музичних інструментах.

Педагоги продовжують розвивати морально-етичні якості вихованців, враховуючи індивідуальні психофізичні можливості дітей з особливими потребами.

У учнів початкової школи, що навчаються за програмами спеціальної школи, продовжують закріплювати та розширяти, систематизувати знання про оточуючий світ, про Україну, її історію, столицю, про своє місто та його пам’ятні місця, знаменні дати, календарно-обрядові свята, обереги, національні звичаї та традиції. Учні вчаться складати прості поширені речення,  спілкуватися українською мовою, вміти відгадувати загадки, вживати прислів’я, приказки, формується любов до рідного краю.

  Діти на заняттях з арт-терапевтичним напрямком вчаться виготовляти   ляльки-обереги, картини з круп, ниток. Учні початкової школи приймають активну участь у народних казках-драматизаціях, народних музичних іграх, у календарно-обрядових святах, розширюються знання про традиційні свята, їх назви. Діти знайомляться зі складовими національної кухні, вчаться готувати українські національні страви, формується вміння сервірувати стіл.

Детально знайомляться з національним українським костюмом його символічними елементами.

 Вчаться використовувати музичні інструменти для передачі сильних і слабих долей у музичних творах, використовують почергово декілька інструментів в одному творі, танцюють народні танці.

  Під час вивчення культурної спадщини країни, регіону, сім’ї доцільно посилити роль самостійної роботи учнів при визначенні історичних ознак, суспільних явищ.

Використання занять з Українознавства для розвитку й корекції мовлення учнів початкової школи з особливими потребами з вирішенням освітньо-виховних задач занять забезпечую необхідний корекційно-розвивальний вплив на становлення і всебічний розвиток  дітей з обмеженими можливостями в цілому та успішність підготовки їх до продовження навчання у загальноосвітніх закладах.

 

 

Орієнтовне планування занять з Українознавства

 

І цикл

 

Місяць

Тематика

 

Вересень  

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 Як ми вміємо веселитися (народні ігри та таночки).

 

“Іди, іди дощику”.

 

Жовтень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Сплюшки – веселушки” (колисанки, забавлянки, потішки).

 

„Ознайомлення з новою іграшкою” (про правила поводження з іграшкою).

 

 

Листопад

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Слухання ілюстрованої музичної казки „Колобок”.

 

Показ настільного театру: „У ведмедика день народження” (правила гостинності, віршики, пісеньки, потішки).

 

 

Грудень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Як би я був Миколайчиком” (обговорення правил поведінки, вчинків дітей, які заслуговують на нагороду).

 

„Підемо в гості до Діда Мороза” (пісеньки, віршики, ігри з Дідом Морозом).

 

 

Січень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 Перегляд лялькової вистави „Як кошенятко маму шукало”.

 

Концерт за участю старших дітей.

 

 

Лютий   

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Народні ігри під музику з використанням атрибутів.

 

„У нас у гостях лялька Катя” (вірші, пісеньки, ігри).

 

 

Березень

  

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Розвеселимо Ведмедика. Частування „медом” (народні ігри).

 

Мамин день (вітання, віршики, пісеньки, дарунки).

 

 

Квітень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 День Народження Катрусі (вітання, частування, вкладання спати).

 

Гра-драматизація казки „Дід та Баба” (використати  український національний одяг).

 

 

Травень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Перегляд книжки з музичним супроводом рівненської поетеси А.Войнарович „Жили-були ліньки”.

 

В гостях у бабусі казкарки (розповідь казки за бажанням дітей).

 

 

Червень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Обігравання колисанок (з новою лялькою).

 

Ігри з народними іграшками (виконання простих дій з іграшками).

 

 

Липень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Забавлянки для Оксанки (обігравання забавлянок з новою лялькою).

 

Показ на фланелеграфі „Нові пригоди Колобка”.

 

 

Серпень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Де живе казка (екскурсія в кабінет казки, розгляд казкових персонажів, називання їх).

 

Зіграємо оркестром (гра на дитячих шумових інструментах).

 

 

 

 

ІІ цикл

 

Місяць

Тематика

 

Вересень  

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

День народження дітей.

 

Клоун завітав до нас (народні ігри, таночки, пісеньки).

 

 

Жовтень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Танок осінніх листочків (виконання хороводів, пісеньок, таночків).

 

Мамина колискова (обігравання колисанок).

 

Листопад

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Показ настільного театру „Зустріч з новою лялькою Катею” (навчання правил мовного етикету)

 

Влаштуємо ляльці день народження” (вітання, віршики, пісеньки, таночки).

 

 

Грудень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Ой, хто, хто Миколая любить” (вітання дітей зі святом, вручення їм подарунків).

 

„В нас ялинка он яка” (Новорічне свято).

 

Січень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Зимові розваги (колядки, щедрівки, ігри під музику).

 

Концерт за участю старших дітей.

 

 

Лютий   

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Розповідь казки „Котик і півник” з музичним супроводом.

 

Комплексне заняття „Хто до нас завітав на гостини?” (вітання, народні ігри)

 

 

Березень

  

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Свято мами”.

 

Вечір музичної загадки (про тварин, іграшки, предмети побуту).

 

 

Квітень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Лялькова вистава „Рукавичка”

 

Тематичне заняття „Весна та діти” (пісеньки, віршики, ігри, хороводи).

 

 

Травень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Слухання музичної казки (з використанням ілюстрацій).

 

Послухаємо наш оркестр (на дитячих музичних інструментах).

 

 

Червень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Відвідання бабусі - казкарки (розповідь казки за бажанням дітей).

 

Перегляд сценки  з використанням народних іграшок (призначення іграшок, дії з ними).

 

 

Липень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Чий  віночок кращий? (народні ігри з музичним супроводом).

 

День народження Катрусі (вітання, правила гостинності)

 

 

Серпень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Показ на фланелеграфі  „Нові пригоди золотого яєчка” (за казкою „Курочка Ряба”).

 

У нас в гостях Невмійко (навчання правил мовного етикету ).

 

 

 

 

ІІІ цикл

 

Місяць

Тематика

 

Вересень  

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

День народження дітей.

 

Свято врожаю.

 

 

Жовтень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Осінні барви” (танок з листочками, хороводи,  вірші, народні ігри, забави).

 

Слухання казки „Солом’яний бичок” (з музичним супроводом).

 

 

Листопад

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Комплексне заняття „Природа в музиці” (слухання музики, спів, хороводи, ігри)

 

Показ настільного театру за казкою „Зайчикова хата”.

 

 

Грудень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

З любов’ю до Святого Миколая (пісні, вірші, таночки, вітання, правила поведінки, мовного етикету).

 

Новорічне свято „Добрий день, диво – ялинка”!

 

Січень

 

1.

 

2.

 

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

   Колядки, щедрівки, (новорічні віншування, вітання)

 

   Привітання дітей (пісні, вірші, таночки, народні ігри).

 

Лютий   

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Гра - драматизація казки „Рукавичка” з музичним супроводом.

 

Послухаємо наш оркестр (гра на дитячих шумових інструментах)

 

 

Березень

  

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Мамине свято.

 

Вечір музичної загадки (про народні іграшки, тварин, рослини тощо).

 

 

Квітень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Розвага „Мальоване яєчко” (ігри з крашанками, писанками).

 

Комплексне заняття „Казка в музиці”.

 

 

Травень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Що весна нам принесла (веснянки, заклички, хороводи).

 

Дитячі вечорниці (народні ігри, ігри-жарти, пісні-жарти).

 

 

Червень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

На гостини до бабусі Орисі (про культуру поведінки, мовний етикет, прислів’я та приказки, частування).

 

Концерт силами дітей.

 

 

Липень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Ой, на Івана, ой, на Купала (знайомство з купальськими звичаями).

 

Весело нам жити (народні ігри, хороводи, пісні-жарти, забавлянки, колисанки, вірші)

 

 

Серпень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Послухаємо наш оркестр (виконання українських народних пісеньок на дитячих музичних інструментах).

 

На бабусиному подвір’ї (пісеньки і вірші про свійських тварин).

 

 

 

 

Орієнтовне планування занять з Українознавства у школі

 

І цикл

 

Місяць

Тематика

 

Вересень

 

1.

 

2.

 

3.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

День народження дітей.

 

Тематичне заняття „До краю, женчики, до краю, я коровай вам покраю”.

 

Жовтень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

„Осінній ярмарок” (з виставкою овочів, фруктів тощо).

 

Комплексне заняття „Шануймо родину, шануймо сім’ю”.

 

 

Листопад

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Народні музичні ігри „На дідусевому подвір’ї”.

 

Музична драматизація казки „Пан Коцький”.

 

Грудень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Йдемо калиту кусати... (до свята Андрія).

 

Ой хто, хто Миколая любить... Новорічне свято.

 

Січень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Різдвяні святки (віншування, колядки, щедрівки, засівалки).

 

Вечір гумору (жартівливі пісні, небилиці, ігри-жарти, гра на дитячих музичних інструментах).

 

 

Лютий   

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Стрітенські вечорниці (проводи зими).

 

Свято „Мова моя калинова”.

21 лютого міжнародний день  рідної мови.

 

 

Березень

  

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Свято 8 Березня.

 

Читання віршів Т.Г.Шевченка (під музичний супровід).

 

Великоднє свято з весняними обрядами.

 

 

Квітень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Веснянки, гаївки (ігри-хороводи, пісеньки, танці).

 

Вечір музичної загадки (загадки під музичний супровід).

 

Травень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

День Матері „Материнська свята доброта”.

 

Лялькова вистава „Гуси–лебеді”.

 

Червень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Концерт „Дитячі пісні про головне” (до Дня захисту дітей).

 

Музична розвага „Парад оркестрів” (виконання українських народних пісень на дитячих музичних інструментах).

 

 

Липень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Ой, на Івана, ой, на Купала (народні обряди і традиції).

 

Лялькова вистава „Кіт у чоботях”

 

 

Серпень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Слухання казки „Про запорожців і царицю Катерину” (з використанням ілюстрованого матеріалу).

 

Концерт „Моя Україна – мій рідний край”.   

 

 

 

ІІ цикл

 

Місяць

Тематика

 

Вересень  

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

  

День іменинника (вітання, читання віршів, виконання пісень, народна гра „Караван”, виготовлення подарунків іменинникам.

 

„До краю, женчики, до краю, я коровай вам покраю” (традиції, звичаї, обряди, жниварські пісні, вшанування хліборобів).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим

 

Жовтень

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

„Гра на дитячих музичних інструментах” (використання дитячих співанок, українських народних пісень).

 

Свято „Роде наш красний” (родинне свято).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Листопад

 

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Музична драматизація казки „Котигорошко”.

 

Свято української пісні „Пісня єднає родинні серця” (легенда про пісню, виконання пісень дітьми, дорослими, батьками).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Грудень

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

„Андріївські вечорниці” (традиції, звичаї, обряди, ігри-жарти, хороводи, пісні, танці).

 

Ой хто, хто Миколая любить...

 

„Новорічне свято”.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Січень

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

  

Різдвяні святки ( колядки, щедрівки, засівалки). Вертеп.

 

Українські посиденьки (зустріч з майстрами – умільцями, пісні, хороводи, танці, жарти, звичаї, обряди).

 

До нас завітала Бандура (ознайомлення з інструментом, піснями).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Лютий   

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Стрітенські вечорниці (проводи зими, звичаї, обряди).

 

Свято „Мова моя калинова”.

21 лютого міжнародний день  рідної мови.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

Березень

  

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Свято „З мами починається життя”.

 

Літературно-музична композиція „Ми тебе не забули, Тарасе!”.

 

Закликання весни (веснянки, хороводи, українські народні пісні).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Квітень

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Без верби і калини нема України (про вшанування національних символів, пісні, хороводи, танці, вірші).

 

Свято Великодня „Котилася писаночка” (традиції, обряди, ігри з писанками, пісні, хороводи).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Травень

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 „Хай вічно горить вогонь пам’яті” (до Дня Перемоги).

 

Лялькова вистава „Кіт у чоботях”.

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.

 

 

Червень

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Фестиваль пісенної творчості (до Дня захисту дітей).

 

Вечір загадок та відгадок.

 

Літо, літо красне (дозвілля).

 

Бесіда за темою з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим.