Херсонський спеціалізований дитячий садок №8

для дітей з порушенням інтелекту

 

 

 

 

 

Програма

з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим

для дітей з інтелектуальними недоліками

ІІІ - ІV років навчання

(з досвіду роботи)

 

 

 

 

Укладачі: Козлова С.С., вчитель-дефектолог вищої категорії, старший вчитель Херсонського спеціалізованого дитячого садка №8 для дітей з порушенням інтелекту

Кваріані І.А., вчитель-дефектолог вищої категорії Херсонського спеціалізованого дитячого садка №8 для дітей з порушенням інтелекту

Єльчанінова А.Д., вчитель-дефектолог вищої категорії Херсонського спеціалізованого дитячого садка №8 для дітей з порушенням інтелекту

Ведернікова Н.В., вчитель-дефектолог Херсонського спеціалізованого дитячого садка №8 для дітей з порушенням інтелекту

 

 

Херсон - 2007


 

 

 

Програма з розвитку мовлення та ознайомлення з оточуючим для дітей з інтелектуальними недоліками ІІІ - ІV років навчання (з досвіду роботи)

 

Відповідальний за випуск: завідувач спеціалізованого дитячого садка № 8 Чурай А.Л.

 

Укладачі: вчитель-дефектолог вищої категорії, старший вчитель Козлова С.С.,

вчитель-дефектолог вищої категорії Кваріані І.А.,

вчитель-дефектолог вищої категорії Єльчанінова А.Д.,

вчитель-дефектолог Ведернікова Н.В.

 

 

Рецензенти: кандидат медичних наук, доцент Яковлева С.Д.

кандидат педагогічних наук, доцент Товстоган В.С.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри корекційної освіти та здоров’я людини Херсонського державного університету (протокол № 2 від 15 жовтня 2007 р.)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Недорозвиток мовлення є одним з проявів розумової відсталості у дітей. Він зумовлений раннім ураженням ЦНС та специфічними особливостями функціонування психічних процесів. Властиві цім дітям пізнавальна пасивність, знижений інтерес до навколишнього, а відтак і недостатній розвиток предметної діяльності, негативно позначаються на формуванні потреби у спілкуванні дітей-олігофренів з дорослими, розвиткові емоційного ставлення до них. Внаслідок цього порушується природний механізм оволодіння мовою у дитини. Адже сама потреба у спілкуванні, зацікавлене емоційне ставлення до дорослого, бажання розуміти й у всьому наслідувати його, є важливою психологічною умовою виникнення усного мовлення у дітей.

Робота педагогів з розвитку мовлення у дошкільному закладі має на меті сформувати потребу у мовному спілкуванні дітей олігофренів та практичне оволодіння ними мовленням, як засобом комунікації.

Систему формування мовлення у розумово відсталих дітей можна представити в послідовності вирішення пріоритетних завдань відповідно до року навчання.

Програмовий зміст третього року навчання з розвитку мовлення ставить за мету продовжувати розвивати у дітей інтерес до навколишнього і завдяки цьому розширювати та поглиблювати словарний запас і навички спілкування, формувати активне мовлення. Провідним завданням даного етапу є формування різноманітних засобів мовлення у дітей і підготовка їх до самостійної оповіді. Відповідно до цього, ставляться такі завдання:

1. Навчати дітей звертатися до оточуючих з питанням, проханням, дорученням, ввічливо вітати, дякувати; переповідати оповідання (текст оповідання повинен складатися не лише з 3-4 фраз); використовувати у мові узагальнюючі поняття, складати оповідання за серією сюжетних картин (2-3 картинки), та не менше як з 4-6 речень;описувати предметну картинку, виділяючи основні прикмети предмета; слухати і вірно сприймати текст; переказувати текст, відтворюючи послідовність дій, заучувати і декламувати вірші; сприяти внесенню у розповідь дитини приказок, повторів з тексту, сталих виразів (вовчик-братик).

2. Збагачувати словниковий запас дітей прикметниками. Спонукати їх до відповіді на запитання  „який, яка, яке, як”. Вчити правильно називати дитинчат свійських тварин, користуватися словами із зменшувально-пестливими суфіксами. Спонукати дітей до вживання назв предметів з означеннями: „червона шапочка...”

3. Слідкувати за граматичним оформленням висловлювань дітей.

4. Закріплювати вміння дітей вживати та розуміти слова-назви у різних відмінках: „стіл, столом…”

5. Вправлятися в розрізненні та вживанні назв предметів з прикметниками: „над полицею”, „за шафою”.

6. Вчити узгоджувати слова – назви предметів зі словами „один”, „одна”, „одне”, змінювати слова за зразком „один - багато” – „яблуко - яблук”.

7. Продовжувати роботу над розвитком уміння слухати і чути звуки навколишнього середовища, а також звуки і інтонації мовлення, розрізняти їх, наслідувати та з їх допомогою відтворювати різні настрої. Закріплювати вміння говорити виразно, чітко вимовляти доступні дітям звуки.

Четвертий рік навчання передбачає оволодіння навичками активного монологічного мовлення, уміння розповідати про враження, почуття, переказувати казки, складати описи.

Програмовий зміст передбачає роботу над збагаченням словникового запасу:

-   вживанням антонімів – холодне – гаряче, високе – низьке…;

-   вживанням особистих займенників (він, вона…) у різних відмінках;

-   вправляння у вживанні присвійних (мій, твій) і вказівних (цей, ця, це) займенників чоловічого, жіночого та середнього роду у різних відмінкових формах;

-   вчити правильно вживати різні граматичні форми іменників з прикметниками і без них;

-   утворювати дієслова протилежного значення за допомогою префіксів: прибіг – відбіг;

-   закріплювати в активному мовленні прикметників типу : татів, мамин…;

-   вправлятися у вживанні іменників типу: будівельник, міліціонер… - назв людей за фахом, або за характерною ознакою;

-   поповнювати словник узагальнюючими словами, вдосконалювати вимову  всіх приголосних звуків, розвивати фонематичний слух;

Розподіл завдань стосовно років навчання, звичайно, є умовним через постійну актуальність певних завдань, зокрема активізації мовлення, формування потреби у спілкуванні, поповнення словникового запасу, розвитку фонематичного слуху та слухового сприйняття. Мовний недорозвиток розумово відсталих дошкільників неоднорідний.

Останнім часом діагностується все менша кількість дітей з чистим діагнозом F–70. Зростає кількість дітей, у яких діагноз потребує подальшого уточнення, а також супроводжується вторинними ускладненнями в соматичному і мовленнєвому аспектах (ДЦП, знижений слух або зір, алалії, дизартрії, ринолалії)

Л.С.Виготський вважав, що важливо розмежувати первинні (ядерні) властивості  розумової відсталості від вторинних та третинних  нашарувань: відхилень від розвитку, відзначаючи неоднозначність і дуже складне відношення симптомів до зумовлюючих їх причин.

Виходячи з концепції Л.С.Виготського по відношенню до мовленнєвого розвитку дітей з вадами інтелекту, можна зробити висновок про необхідність виділення в структурі мовленнєвого дефекту загальної особливості, яка властива всім розумово відсталим дітям, а також того специфічного, що відповідає тільки окремій групі дітей з інтелектуальними недоліками.

До зумовленостей, які характерні для усіх розумово відсталих дітей можна віднести слідуючи:

-   системний недорозвиток мовлення (фонетико – фонетичного та фонетико – фонематичного походження);

-   наявність порушень мовленнєвої діяльності на різних рівнях її функціонування;

-   перевага порушень на семантичному рівні мовленнєвих одиниць;

-   складний характер симптоматики та патогенезу мовленнєвих порушень;

-   варіативність у співвідношенні порушень різних рівнів мовленнєвої функціональної системи;

-   порушення інтеріоризації мовленнєвих процесів;зниження швидкості об’єму та якості обробки мовленнєвої інформації:

-   відставання плануючої та когнітивної функції мовлення.

Різноманітні сторони мовлення у розумово відсталих дітей уражені неоднаково. В більшій мірі порушується семантичний компонент мовленнєвої системи. Синтаксична структура висловлювань уражена більше, ніж морфологічна система мовлення. У морфологічній системі мовлення краще засвоюються форми з простим, конкретним значенням.

Інтелектуально недорозвинені діти важко засвоюють словозмінення та словотворення, що зумовлює велику різницю в оволодінні формами знайомих слів, та слів, що мало вживаються, викликає труднощі у виконанні завдань  за зразком.

Сенсомоторний рівень мовлення в одних дітей залишається нормою, у інших виявляються важки порушення як мовленнєвої моторики, так і сенсорно-перцептивного рівня сприйняття мови.

Можна відмітити три типи структур мовленнєвого дефекту:

І тип – мовленнєві порушення, які є складовою частиною основного дефекту (розумова відсталість) – недорозвиток аналітико-синтетичної діяльності внаслідок дифузного ураження головного мозку. Змішання акустично близьких звуків зумовлене недорозвитком аналітико-синтетичної діяльності мовленнєвослухової системи. Заміни артикуляторно близьких звуків з недорозвитком тонких диференційованих рухів артикуляторних органів, кінетичного та кінестетичного артикуляторного праксису   в наслідок порушення аналітико-синтетичної діяльності коркових зон мовленнєво-рухової системи. У дітей з цим типом структури мовленнєвого дефекту виявляється неускладнене системне недорозвинення мови, яке проявляється в недорозвитку фонематичних процесів, лексико – граматичного строю мовлення, у функціональній          дислалії та легких порушень письмової мови.

ІІ тип – ускладнений мовленнєвий дефект, при якому порушення ,з одного боку,  обумовлюється головним дефектом, з другого боку – причинами, супроводжуючими його. Порушення звуковимови може бути спряжене одночасно як з недорозвитком аналітико-синтетичної діяльності  мовленнєвослухової та мовленнєворухової систем, так і з аномаліями у будові артикуляторного апарату, з педагогічною занедбаністю, неправильним взірцем мови у сім’ї та ін.

ІІІ тип – складний мовленнєвий дефект, у будові якого спостерігається змішування головного, ведучого порушення з іншим головним порушенням. У цьому випадку поряд з дифузним ураженням головного мозку має місце додаткова локальна патологія. Сюди слід віднести мовленнєві порушення при олігофренії ускладненій дизартрією, ринолалією, алалією.

Одним із видів корекції і розвитку мовлення є словникова робота, яка відбувається на фронтальних та індивідуальних заняттях спеціаліста з дитиною; відповідає програмовим вимогам, тематичному змісту, віку дитини і її мовленнєвим можливостям.

Умови успішної роботи дефектолога є тісний взаємозв’язок з вихователями групи, батьками по накопиченню і активізації словника, корекції граматичної будови речення.

Ми наводимо приблизну сітку з планування розвитку мовлення і ознайомлення з оточуючим у взаємозв’язку роботи дефектолога і вихователів за темами програми ІІІ і ІV років навчання.

 


ІІІ рік навчання

 

Лексичні теми

 

п/п

Місяць

Тиждень

Тема

1

Вересень

1

Обстеження

2

 

2

Обстеження

3

 

3

Фрукти. Сад.

4

 

4

Овочі. Город.

5

Жовтень

1

Пори року. Осінь

6

 

2

Тварини різних країн

7

 

3

Одяг та його частини

8

 

4

Взуття та його частини

9

Листопад

1

Меблі та їх частини

10

 

2

Посуд столовий та чайний

11

 

3

Продукти харчування

12

Грудень

1

Рослини  (дерева, кущі, трава)

13

 

2

Птахи (зимуючі)

14

 

3

Птахи (свійські)

15

 

4

Новорічні свята

16

Січень

1

Пори року. Зима (місяці року)

17

 

2

Частини доби

18

 

3

Транспорт

19

 

4

Матеріали і інструменти

20

Лютий

1

Житло і його вбранство

21

 

2

Засоби гігієни

22

 

3

Моє місто - Херсон

23

 

4

Контрольне заняття

24

Березень

1

Пори року. Весна

25

 

2

Свята. 8 березня

26

 

3

Рослини (культурні і дикі)

27

 

4

Тварини лісів

28

Квітень

1

Свійські тварини

29

 

2

Одяг та взуття

30

 

3

Професії

31

 

4

Продукти харчування

32

Травень

1

Сад. Город

33

 

2

Узагальнюючі заняття

34

 

3

Обстеження

35

 

4

Обстеження

 

                       


зміст Лексичних тем

 

Вересень

І – ІІ  тижні – обстеження

 

Вересень

ІІІ тиждень

Тема: „Фрукти. Сад”

1.     Бесіда по темі (за запитаннями)

2.     Ввести в активний словник:

іменники : сад, дерева, фрукти, яблуко, груша, вишня, слива, смак;

дієслова :  росте, квітне, зріє, збирають, доглядають, їдять;

прикметники: фруктовий, солодкий, кислий, зрілий, зелений, червоний, жовтий;

3.     Мовний матеріал.

       П. Кароль.                                                                          

       Яблунька.                                                                            

Яблунька низенька,                                                           

Яблунька тоненька,                                                           

Віти – руки підіймає,

Пташеняток обіймає

Загадка: весною біле, літом зелене, восени жовте, а взимку добре (яблуня з плодами)

4.     Вправи на дихання

 „Здуй пелюстку”

5.     Пальцева гімнастика.

Ми ділили апельсин,

Нас багато – він один,

Оця долька – для їжа, оця долька – для вужа, оця долька – для бобра, оця долька – для качок,

Ну, а ця – для діточок.

6.     Ігри на координацію мови та рухів.

Виростемо  великими,

Яблук нарвемо,

 у плетені кошики

ми їх зберемо!

7.     Дидактичні ігри.

Лото „Що де росте”, „Впізнай на дотик”, „Впізнай на смак”

8.     Промовляння речення

Синя слива стигла в саду

      9.   Узагальнення по темі

Складання оповідання за опорними картинками „Збирання врожаю”

   10.   Робота вихователя.

          - робота з ілюстративним матеріалом;

         - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література  Л. Толстой „Кісточка”;

закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (штрихова яблука, груші, горизонтальними та вертикальними лініями, дидактичні ігри);

промовляння речення;

закріплення лексичної теми „Сад. Фрукти” на заняттях з зображувальній діяльності.   

 

 

Вересень

ІV тиждень

Тема: „Овочі. Город”

1.        Екскурсія на присадибну ділянку.

2.        Бесіда по темі (за запитаннями)

3.     Ввести в активний словник:

іменники : город, ділянка, картопля, капуста, цибуля, морква, помідор, огірок, овочі;

дієслова :  копати, сіяти, доглядати, садити, поливати, збирати, готувати;

прикметники: довга, кругла, велика, маленька, соковита, гірка, кисла, червона, зелена;

4.     Мовний матеріал.  Читання уривків з вірша - казки „Ходить гарбуз по городу”,

Загадка: хто мене баче, той і плаче (цибуля),

               Сидить баба на рядках, вся закутана в латках (капуста)

Прислівя: один місяць весь рік годує

5.    Вправи на дихання

 „Похолоди картоплю” – глибокий вдих, видих довгий, струменем;

6.      Пальцева гімнастика. Гра на координацію мови та рухів.

Ми сичем  капусту,

моркву ми тремо,

Солимо капусту,

В діжку кладемо,

Покотили діжку в льох,

Як стомилися ми – ох!

7.     Дидактичні ігри.

„Що де росте”, „Впізнай за описом”, „Впізнай на смак”

8.     Промовляння речення

Хто мене баче, той і плаче

      9     Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за предметною картинкою „Капуста”:

 - що це?

 - де росте?

 - якої форми, кольору?

 - що можна приготувати з цього?

   10Робота вихователя.

          - бесіда про овочі (кошик з овочами);

          - робота з ілюстративним матеріалом;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - читання та переповідання за запитаннями казки „Ходить гарбуз по городу”, елементи драматизації

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (штрихова моркви, картоплі, горизонтальними та вертикальними лініями, дидактичні ігри);

          - промовляння речення;

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності та праці.

 

                                         

Жовтень

І тиждень

Тема: „Пори року. Осінь”

1.     Екскурсія в природу. Бесіда за підсумками екскурсії (за запитаннями)

2.    Ввести в активний словник:

іменники : осінь, сонце, хмари, дощ, вітер, листопад, птахи, звіри, хутро, одяг;

дієслова :  гріє, затягли, дощить, опадає, відлітають, змінюють, готуються, збирають;

прикметники: золота, холодна, щедра, дрібний, теплий;

3.    Мовний матеріал.

Осінь М. Шнурка                                       А. Калинчук.

Ходить осінь гаєм,                                  Листя пада, пада,

Та звірят питає:                                     холодно землі,

-         що ви поробляєте?                          Вже летять над садом

-         Як про зиму дбаєте?                       В вирій журавлі,

Загойдалась гілка,                                 Де була травичка,

Обізвалася білка:                                  Там сухий покіс,

Я збираю шишки,                                 Спохмурніла річка

і гриби й  горішки  ,                              змовкли ґвалт і ліс

                                                               Скоро, дуже скоро,

                                                              Захурделить сніг....                                                             

Загадка:

             Мандрує вона гаєм,                            

             дарунки роздає,

            Ось жовтий лист спадає,

            І холодніш стає...

             Голі поля,

            Мокне земля,

            Дощ поливає,

           Коли це буває?

   4.     Вправи на дихання

 „Дихаємо пахощами лісу” - - вдих носом, пауза, на рахунок „один, два, три” – видих ротом.

5.       Пальцева гімнастика.

1.2.3.4.5

ми йдемо гриби шукать,

оцей пальчик – в ліс пішов,

оцей пальчик – гриб знайшов,

оцей пальчик – чистив,

оцей пальчик – жарив,

оцей пальчик все поїв,

ось чому він потовстів.

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Висне небо синє,

Синє, та не те,

Світить та не гріє

Сонце золоте..

7.      Дидактичні ігри.

„Буває – не буває”, Дощ (який?) – холодний, дрібний...

8.      Промовляння слів складної складової будови: ли – сто - пад, кольоро - ве,

різнокольоро - ве, пе – ре – лі - тні, де – ре - во, пта - хи

         9.     Узагальнення по темі

Складання оповідання за опорними картинками „Осінь”

      10Робота вихователя.

          - робота за запитаннями з теми (на основі спостережень у природі);

         - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література: Г.Скребицький, Чапліна „Хто як до зими готується””;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (розмальовка листків дуба, клена, берези, дидактичні ігри „небо (яке?) – блакитне, синє, високе, чисте, похмуре...”);

          - промовляння складних слів;

         - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності.   

 

 

Жовтень

ІІ тиждень

Тема: „Тварини різних країн”

1.    Бесіда за темою (за запитаннями)

2.    Ввести в активний словник:

іменники : тварини, звіри, білий ведмідь, морж, кит, лисиця, заєць, вовк, ведмідь, білка, їжак, слон, жирафа, лев, тигр, мавпа;

дієслова :  живе, полює, їсть, реве;

прикметники: великий, лохматий, злий, голодний, швидкий, маленький;

3.   Мовний матеріал.

Є. Чарушин  „Хто як живе”, П. Воронько „Їжачок - хитрячок”

Загадки: Довгій хвіст вона має,                Сам високий я на зріст,

               В темнім лісі проживає,            Замість рота в мене хвіст (слон)

               Їй на місці не сидиться,

               Як же звуть її? ....(лисиця)

Прислівя: як вовка не годуй, а він у ліс дивиться

 4.     Вправи на дихання

 „Вовк виє „у-у-у-у”” - промовляти голосно і тихо.

5.   Пальцева гімнастика.

Хлопчик – з -  пальчик, де ти був?

-         я у лісі  щось забув,

Там зустрів ведмедя, вовка,

Зайця, їжака у голках,

Білку, синичку, лося і лисичку,

Всі подарунка брали, мене дякували

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Обережний хитрий ліс

До нори вечерю ніс,

Біг додому лісом лис,

Шелестів під лисом ліс

7        Дидактичні ігри.

1.Вгадай, хто це? – сірий, зубатий, страшний...

                               Хитра, пухнаста, руда...

                               Маленький, довговухий, лякливий....

2. Вгадай, у кого хто? – у мами вовчиці – вовченя...

8        Промовляння слів складної складової будови:

 до-вго-ву-хий; зу-ба-тий, хи-жий, бі-льче-ня.

      9     Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за предметній картинці „Лисиця”

   10Робота вихователя.

          - робота з ілюстративний матеріалом,

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література: Є.Чарушин „Ведмежатко”, казка „Лисичка із скалочкою”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (обведення за контуром зайця, білки);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Зоологічне лото”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності.

 

 

Жовтень

ІІІ тиждень

Тема: „Одяг та його частини”

1.   Бесіда за темою (розгляд куртки, штанів)

2.   Ввести в активний словник:

іменники : одяг, білизна, сорочка, штани, светр, куртка, шапка, сукня, панчохи, ворітник, манжети, рукава, поли;

дієслова :  одягати, носити, доглядати;

прикметники: чистий, охайний, новий, красивий, брудний;;

3.   Мовний матеріал.

А. Барто „Мама доньку одягала”, Н. Саксонська „Де мій пальчик?”, П. Воронько „Покупки”,

Загадки: дуже я люблю носи,

              Ти завжди мене носи,

              Я свою роботу знаю,

              В чистоті усіх тримаю (носовичок),

Невеличка дві хатинки

В них мяки і теплі стінки,

По пять братиків малих

Проживає в стінах тих

 4.     Вправи на дихання

 „Зігріємо ручки” – дихання тепле, відкритим ротом.

5.     Пальцева гімнастика.

В понеділок я кроїла,

У вівторок  - сукню шила,

У середу вишивала,

У четвер білизну прала,

Всі свої платочки

І Вовині носочки,

В пятницю й суботу

Відпочила від роботи.

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Маша рукавичку вділа,

Ой, куди я пальчик діла?

Нема пальчика, він зник,

І додому не проник,

Маша рукавиці зняла,

Маша пальчика знайшла

7.      Дидактичні ігри.

„Спочатку – потім” – спочатку я вдягаю шкарпетки, а потім...

                                      спочатку я вдягаю сорочку , а потім...

8.      Промовляння слів складної складової будови:

 па-нчо-хи, шка-рпе-тки, но-со-ви-чок, ру-ка-ви-чка;

      9.     Узагальнення по темі

Вдягти на прогулянку ляльку Машу(супроводжувати дії мовленням)

   10Робота вихователя.

          - робота з одягом дітей – „чиє, чия”?,

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література  : казка „Червона шапочка”, „Ухті - тухті”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (вправи з різноманітними застібками);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Вгадай за описом”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

         

 

Жовтень

ІV тиждень

Тема: „Взуття та його частини”

1.   Бесіда за темою (розгляд взуття дітей, карток з зображенням взуття)

2.   Ввести в активний словник:

іменники : взуття, туфлі, кросівки, чоботи, підошва, підбори, носок, задник, язичок, застібка;

дієслова :  взувати, носити, доглядати, купувати, застібати;

прикметники: чисте, нове, красиве, брудне, кольорове;

3.   Мовний матеріал.

О. Благініна „Навчу я взуватися брата”,

 Б. ЗаходерСапожник”, Т. Коломієць „Чоботар”,

 Стукав – грюкав молоток,

Танцювало шило,

Вийшов перший чобіток,

Подивитись мило

Прислівя: два сапоги - пара            

 4.     Вправи на дихання

 5.     Пальцева гімнастика.

Чоботар, чоботар

Раз – удар, два – удар,

Будуть гарні чобітки ,

Як дзвіночки підківки

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Кую, кую чобіток,

Подай, бабо, молоток,

Не подаси  молотка,

Не підкую чобітка

7.      Дидактичні ігри.

1. З чого зроблено?

     Ці кросівки зроблені з....

     Ці чоботи зроблені з...

     Ці валянки зроблені з...

2. „Чиї ноги йдуть по дорозі?”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

ва-ля-нки, кро-сі-вки, са-нда-лі, бо-со-ні-жки;

      9.     Узагальнення по темі

Складання розповіді за запитаннями „Чиї ноги йдуть по дорозі?”

   10Робота вихователя.

           - бесіда:

-         Роздивись малюнки,

-         Розкажи по малюнках, яке взуття носять діти у різну погоду?

-         Яке взуття є у тебе?

-         В якому взутті ти ходиш вдома? У садочку? На прогулянці?

-         Як доглядати за взуттям?

-         Як тобі купляють взуття?

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література  : Б. Заходе „Чоботар”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (вправи з різноманітними застібками, „шнурівки”);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Вгадай за описом”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності;

 

 

Листопад

І тиждень

Тема: „Меблі та їх частини”

1    Бесіда за темою

-         Розкажи за картинками, які ти бачиш меблі?

-         Які меблі стоять у твоїй кімнаті, у групі, у спальні?

-         З чого зроблені меблі?

-         Для чого потрібні меблі?

-         Де роблять меблі?

2    Ввести в активний словник:

іменники : меблі, стіл, стілець, шафа, ліжко, ніжки, спинка, дверцята, кришка;

дієслова :  робити, нести, пересувати, сідати, ;

прикметники: новий, старий, зручний, деревяний, скляний, металевий, ;

3    Мовний матеріал.

Уривки С. Маршак „Звідки стіл прийшов?”

Ладусі, ладусі,

Де були – в бабусі,

Всіх вона зустріла,

В кімнаті посадила,

Степанко сів на стільчик,

Андрійко – на диванчик,

Василько – у кріселко,

А Оришку баба

Усадила на  ліжко,

Загадки: в лісі народився, в лісі виріс, а в дім прийшов – всіх друзів знайшов (стіл),

Я чотири ніжки маю,

Та ходити на бажаю,

Підставляю без утинку

Всім свою надійну спинку,

Як натомишся ти дуже,

То присядь на нього, друже (стілець)

 4.     Вправи на дихання

5.     Пальцева гімнастика.

Стоїть в полі теремок,                                       Оце стіл, за ним їдять,

Двері взяти на замок,                                          це стілець, на нім сидять,

Дрикдрок, дрикдрок,                                    Це диван, на ньому лежать,

відчиніть ключем замок.                                     Ну, а в шафу все прибрали,

                                                                               щоб зайві речі не заважали.

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Для Марійки, ляльці.

Дім ми будували,

Ось такий високий,

Ось такий широкий.

7.      Дидактичні ігри.

„Четвертий - зайвий” , „Назви лагідно”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

 дві - рця – та,  стілець, стільчик, скля - ний

      9     Узагальнення по темі

Складання описового оповідання „Стілець”.

   10Робота вихователя.

Підсумкова бесіда по екскурсії до магазину „Меблі”;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - рекомендована художня література  : казка „Три ведмеді”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (конструювання меблів);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Вгадай за описом”, „З чого зроблено?”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Листопад

ІІ тиждень

Тема: „Посуд столовий та чайний”

1    Бесіда за темою на основі практичних знань, спостережень;

2    Ввести в активний словник:

іменники : посуд, ложка, чашка, ніж, каструля, сковорідка;

дієслова :  наливати, насипати, розливати, готувати, годувати, їсти, пити, мити ;

прикметники: чайний, столовий, скляний, глиняний, деревяний, металевий, великий, малий, чистий, брудний, красивий ;

3    Мовний матеріал.

Уривки К. Чуковський „Федорине горе”

 4.     Вправи на дихання

„Киплячий чайник” – пихпих - пих – пах – пах - пах – похпох - пох

5.     Пальцева гімнастика.

1,2,3,4

ми весь посуд перемили:

чайник, ківшик, ложку,

і велику плошку.

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Взяв Вова тарілку,

Взяв Вова підніс,

Мені Вова тарілку

На підносі приніс.

7.      Дидактичні ігри.

„Що для чого?” , „Назви лагідно”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

 сковорідка, кастру – ля, де – ре – вя – ний;

      9     Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за предметною картинкою „Каструля” (4 – 6 речень)

   10Робота вихователя.

          - робота з ілюстративним матеріалом за темою;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         - Читання К. Чуковського „Федорине горе”, казки „Лисиця і Журавель”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (обведення за контуром, штриховка);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Четвертий зайвий”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Листопад

ІІІ тиждень

Тема: „Продукти харчування”

1    Бесіда за темою

-         Розкажи за картинками, які ти бачиш продукти?

-         З чого вони зроблені?

-         Який мають смак?

-         Що з цих можна приготувати?

2    Ввести в активний словник:

іменники : їжа, продукти, хліб, макарони, овочі, фрукти, масло, ковбаса, мясо, молоко, кефір;

дієслова :  приготувати, насипати, налити, нарізати, зїсти, випити ;

прикметники: смачна, жарена, варена, парена, солодка, солена, гірка, кисла ;

3    Мовний матеріал.

Казка „Колосок”,

Загадка : білий камінь у воді тане (цукор), у воді росте, у воді кохається, а кинь у воду – злякається (сіль)

 4.     Вправи на дихання

„Подуй на гаряче”

5.     Пальцева гімнастика.

Пальчик, пальчик, де ти був?

 - я з цім братом в ліс ходив,

 - я з цим братом борщ варив,

 - з цим я кашки скуштував,

а з найбільшим заспівав.

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Ладусі, ладусі, де були? – в бабусі,

Що їли? – оладки,

З чим оладки?  - із медком

Та з солодким молочком

7.      Дидактичні ігри.

„Впізнай на смак” , „Що з чого?”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

 сме – та – на, про – дукти, харчі, ковбаса;

      9     Узагальнення по темі

1. Складання описового оповідання „Ковбаса”,

2. переказ за запитаннями казки „колосок”

   10Робота вихователя.

          - робота з ілюстративним матеріалом за темою;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         -  Читання і переповідання казки „Колосок”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, розвиток дрібної моторики (розріж на кусочки по діагоналі і вертикалі (пісок));

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Впізнай на смак”, „Впізнай за описом”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Грудень

І тиждень

Тема: „Рослини  (дерева, кущі, трава)”

1    Екскурсія в природу. Бесіда за темою

-         Які ви бачите рослини?

-         Скільки стовбурів у дерева, у кущів?

-         Що утримає рослину у землі?

-         Чому не має трави, квітів??

2    Ввести в активний словник:

іменники : рослини, дерева, кущі, трава, стовбур, коріння, гілки, листя, квітка, ягода, плід;

дієслова :  сіяти, садити, ростити, поливати, збирати ;

прикметники: високе. Низьке, голе, жорстке, міцне ;

3    Мовний матеріал.

Читання оповідання Н. Павлової „Під кущем”, М. Лисич „ Листопад”,

Загадка : маленький, чепурненький,

               крізь землю пройшов,

              червону шапочку знайшов (гриб)

На весну одягається, а на зиму одежі цурається (дерево)

Прислівя: весна дає квіти, а осінь - урожай

 4.     Вправи на дихання

„Здуй листочок” – довгий, рівномірний видих

5.     Пальцева гімнастика.

Наші гарні квіточки

Розкривають пелюстки,

Тихо вітер їх качає

Пелюстки перебирає,

Наші гарні квіточки

Закривають пелюстки,

Тихо засинають,

Голівками качають (Т. Ткаченко).

6     Промовляння чистомовки

У садочку, у Пилипа

Зросла висока липа

Не лінь було Пилипу

Щодня полити липу.

„Спасибі”, -  до Пилипа

Лопоче листям липа

7.      Дидактичні ігри.

„З якого дерева листок?”, „Подивись і назви”, „Великий - маленький”  - дуб – дубочок...

8.      Промовляння слів складної складової будови:

де – р е- во, сто - вбур, гі - лка, ли - сток;

      9     Узагальнення по темі

1. Складання описового оповідання,

2. Закінчи речення: У лісі росли....(дерева). Вони були.....,(високі, стрункі). У дерев були міцні...(стовбури) і міцне... (коріння). На гілках зеленіло ...(листя)

   10.  Робота вихователя.

          - робота з ілюстративним матеріалом за темою;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         -  Читання рекомендованої літератури Н. Павлова „Як хмаринка”, заучування вірша „Листопад” М. Лисич;

          - закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

           - розвиток дрібної моторики (обведення за шаблоном листів дуба, клена, берези);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Знайди подібне”, „Впізнай за описом”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Грудень

ІІ тиждень

Тема: „Птахи (зимуючі)”

1    Екскурсія в природу. Бесіда за темою

2    Ввести в активний словник:

іменники : птахи, горобець, голуб, снігур, ворона, дятел, синиця ;

дієслова :  літають, сидять, клюють, кормляться, зимують ;

прикметники: зимуючи, голодні, змерзлі, галасливі, жадні ;

3    Мовний матеріал.

М. Пришвін „Лисичкин хліб” – Книга для читання, стор. 149,

Г. Скребицький, В. Чапліна „Що дятел взимку їсть”

Загадка : Відгадайте, діти, хто

                Має ніс, як долото,

               Ним комах з нори виймає,

                Про здоровя лісу дбає? (дятел)

 Що за пташечки сиреньки

Зацвірінькали тоненько?

Ців-ців-ців-ців

хто співать їх так навчив? (горобці)

4.     Вправи на дихання

Імітувати спів птахів: горобці – чикчирик,

Синиця – синь-синь-синь,

Ворона – кар-кар

5.     Пальцева гімнастика.

Жили у хаті 44

44 веселих чижі:

чиж – судомийка,

чиж – поломийка,

чиж – городник,

чиж – водовоз,

чиж за кухарку,

чиж за хазяйку,

чиж на посилках,

чиж - трубочист (Д. Хармс).

6     Ігри на координацію мови та рухів

Дружно, діти 1,2,3

Разом вліво поверни,

А, як скажемо „скок, скок, скок,” –

Відгадай, чий голосок !

7.      Дидактичні ігри.

„Один - багато”, „Назви лагідно”, „Хто як свистить”

8.      Промовляння скоромовки:

одна сорока – одна морока, сорок сорок – сорок морок

      9     Узагальнення по темі

Оповідання – загадки:

Я сьогодні бачила на дворі маленьку пташку. Грудка червона. Сидить на гілці дерева, як яблучко (снігур)

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         спостереження за поведінкою горобців, синички, ворони, голубів. 

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання, скоромовки;

-         розвиток дрібної моторики (вирізання горобця за контуром);

-         промовляння складних слів;

-         дидактична гра „Хто як співає”, „Четвертий зайвий”,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Грудень

ІІІ тиждень

Тема: „Птахи (свійські)”

1    Бесіда за темою (ілюстративний матеріал)

-         роздивиться малюнки

-         хто зображений на малюнках?

-         Чим вкрите тіло птахів?

-         Назви частини тіла птахів?

-         Які частини має голова?

-         Що їдять птахи?

2    Ввести в активний словник:

іменники : птахи, півень, курка, курча, качка, гуска, індик ;

дієслова :  свійські, білий, червоний, довгий, гострий, міцний ;

прикметники: вилуплюється, бігає, літає, клює, несе ;

3    Мовний матеріал.

В. Сутєєв „Курча і каченя”

Загадка : Хто співає на паркані

               У червоному жупані

               Ку-ка-рі-ку (півень)

У воді купалася, сухою залишилася (качка, гуска)

4.     Вправи на дихання

Імітувати спів птахів:

Курка: ко-ко-ко,

Качка – кря-кря,

Півень – ку-ка-рі-ку

5.     Пальцева гімнастика.

Де долонька? Тут, тут

На долоньці пруд, пруд,

Палець великий – гусак молодий,

Вказівний – спіймав,

Середній – щипав,

Безіменний – суп варів,

А мізинчик – всіх кормив,

Полетів гусак до рота,

А звідки у живіт (Т. Ткаченко).

6     Ігри на координацію мови та рухів

іде, іде качечка

на  ставок, на ставок,

протоптує стіжечку

для діток. Для діток

-йдіть, йдіть дітоньки

всі услід всі услід,

наловимо рясочку

на обід, на обід.

7.      Дидактичні ігри.

„Хто як співає?”, „Про кого можна сказати   -  ,літає, співає, пливе, ”, „Назви лагідно” 

8.      Промовляння чистомовки:

не турбуйте курку, курка клює крупку;

крупка дрібненька, курка біленька

      9     Узагальнення по темі

Продовж речення:

Тіло півня вкрите.... Воно складається з таких частин.... На голові є.... Півень їсть.... він може.... Півень - ....(свійський птах)

   10Робота вихователя.

          - робота з ілюстративним матеріалом за темою;

          - закріплення слів, введених в активний словник ;

         -  Читання вірша Полякова „Захворів півень на ангіну”;

          - закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

           - розвиток дрібної моторики (розбери зерно);

          - промовляння складних слів;

          - дидактична гра „Впізнай за описом”

          - закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Грудень

ІV тиждень

Тема: „Новорічні свята”

1    Бесіда за темою

2    Ввести в активний словник:

іменники : свято, ялинка, Дід Мороз, Снігуронька, подарунки, гірлянди, кульки ;

дієслова :  настало, прийшло, зустрічати, святкувати, дарувати ;

прикметники: довгоочікуване, святкове, казкове, сяюче, холодне, снігове ;

3    Мовний матеріал.

Г. Демченко „Ялинка”, П. Ребро „Ялинка”

Загадки: ніжна зірка сніжно-біла

               На рукав мені злетіла

               Поки ніс її сюди

              Стала краплею води (сніжинка)

Без рук, без фарб вікна розмальовує (мороз)

4.     Вправи на дихання

зимовий вітер – довгий видих

      5.     Ігри на координацію мови та рухів

Завірюха, завірюха закрутила,

Все навколо, все навколо стало білим

Треба стежку, треба стежку протоптати,

Щоб зігрітись, треба трішки політати

Рукавичкою потерти носа, носа,

Та покликати, та покликати Діда Мороза,

Поліпити, поліпити сніг руками,

Та закидати, та закидати всіх сніжками

6.      Дидактичні ігри.

„Прикрась ялинку”,

      7.      Узагальнення по темі

Складання описового оповідання „Новорічна ялинка” 

      8.  Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         заучування віршів до свят

-         розвиток дрібної моторики (розфарбовування ялинки, новорічна гірлянда);

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Січень

І тиждень

Тема: „Пори року. Зима (місяці року)”

1    Екскурсія в природу. Бесіда за підсумками спостережень та екскурсії

2    Ввести в активний словник:

іменники : зима, вітер, сніг, мороз, бурулька, крига, сніговик, санки, лижі, ковзани, завірюха ;

дієслова :  настала, падає, дує, морозить, ліпити, їздити,  ;

прикметники: люта. Холодна, білий, пухнастий, прозорий, швидкий, сильний, чепурна ;

3    Мовний матеріал.

І. Сурков. „перший сніг”, Г. Бойко „Морозець”,

Загадка : прийшла до нас бабуся,

               У білому кожусі,

              Поля причепурила,

              Пухнастим снігом вкрила.

             Вгадай, хто вона,

             Бабуся чепурна... (зима)

Сніг на полях, лід на річках,                                                                 Сам не біжить,

Хуга гуляє, коли це буває? (взимку)                                                    А стояти не дозволяє (мороз) 

4.     Вправи на мовне дихання і голос

Стара, сива шкандибає завірюха. Завірюха виє З-з-з-з-з-з-з (з посиленням звука). Застогнав ліс від завірюхи: м-м-м-м-м(тихо, високим голосом). Важко стогнуть дуби – м-м-м-(голосно, низьким голосом), шумлять ялини ш-ш-ш-ш. Затихає завірюха: с-с-с

5.     Пальцева гімнастика.

Ми на двір пішли гуляти

1,2,3,4,5

ми на дворі всі гуляли,

бабу сніжну вліпляли,

птахів крихтами кормили,

замок сніговий ліпили,

з гірки потім ми спускались,

а іще в снігу валялись,

потім ми додому йшли,

суп поїли, спати лягли

6     Ігри на координацію мови та рухів

хай летять до нас в кімнату

всі сніжинки білі,

нам зараз не холодно,

ми такі умілі

7.      Дидактичні ігри.

„назви лагідно” – сніг – сніжок...,, „Підбери схожі слова: сніг – сніжок – сніговий - снігур”, „Назви зимові слова”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

за-ві-рю-ха, кри-жа-ний, кри - га

      9     Узагальнення по темі

Складання оповідання за опорними картками

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;заучування вірша Г. Бойко „Морозець”

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики (вирізання горобця за контуром);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Січень

ІІ тиждень

Тема: „Частини доби”

1    Бесіда по темі.

2    Ввести в активний словник:

іменники : доба, день, ніч, небо, сонце, місяць, зорі ;

дієслова :  настає, починається, сходить, заходить, темніє, світає, світить  ;

прикметники: сонячний, темний, довгий, короткий, зоряний, сонячний, блакитний, прозорий, яскравий;

прислівники: вчора, сьогодні, завтра, зараз

3    Мовний матеріал.

К. Ушинський „Ранкові промені”, І. Мазін „День і ніч”, П. Воронько „Пора спати”

Загадка : чорне сукно лізе у вікно (ніч);

Не електричка і не газ – світить всюди в нічний час (місяць)

Його всі люблять, всі чекають,

Ну, а хто наглянуть хоче,

Той вмить зажмурить очі! (сонце)

4.     Вправи на мовне дихання

„Прогони хмару”

5.     Пальцева гімнастика.

Тихо хлюпає вода,

День пройшов,

 спати  пора

6     Ігри на координацію мови та рухів

Сонце спить, небо спить,

Навіть вітер не шумить,

Рано вранці сонце встало,

Промінці свої послало

7.      Дидактичні ігри.

„Буває –не буває” „День - ніч”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

блаки- тний, про – зо - рий, зо – ря - ний

      9     Узагальнення по темі

Складання оповідання за послідовними  картками

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики;

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Січень

ІІІ тиждень

Тема: „Транспорт”

1    Бесіда по темі.

 - роздивись малюнок;

 - покажи на малюнку проїзну частину вулиці, тротуар;

 - який транспорт їде по проїзній частині вулиці?

 - хто  користується тротуаром?

 - На якому транспорті ти приїхав у дитячий садок? З ким?

2    Ввести в активний словник:

іменники : транспорт, машина, автобус, тролейбус, кабіна, мотор, двері, руль, фари, сидіння, світлофор, перехід, тротуар, велосипед ;

дієслова :  їхати, летіти, пливти, сидіти, сходити, зупинятися, заводити  ;

прикметники: вантажний, пасажирський, проїзна, перехідна;

3    Мовний матеріал.

Н. Калінін „Як діти переходили вулицю”

Загадка : два колеса і дві педалі                                         Залізний кінь фарбований

              Лечу вперед в безмежні далі                                 Гумою підкований  (машина)

             Та з рук кермо не випускаю

             Бо правила дорожні знаю (велосипед)

4.     Вправи на мовне дихання

„Пробилося колесо у машини” – ш-ш-ш-ш

„Насос” – с-с-с-с-с

5.     Пальцева гімнастика.

1,2,3 - їдуть трактори

на переднім  тато з братом

Їдуть з плугом степ орати.

Я у брата запитаю:

- Чи мене він покатає?

Братик каже –

- Підростеш –

сам цей трактор поведеш

6     Ігри на координацію мови та рухів

На коняці їхали – до села доїхали,

Сіли на машину, долили бензину,

На машині їхали, до річки доїхали,

Трр, стоп, розворот, на річці – пароход

Пароходом їхали, до гори доїхали.

Пароходом – ніяк, сіли на літак.

Літак летить, мотор гудить – у-у-у-у

7.      Дидактичні ігри.

„Підбери дію” – машина – їде, літак – летить...

„Назви” – машина – яка?, літак – який?

8.      Промовляння слів складної складової будови:

тро – лей -бус, пешехі - дна, тро - ту-ар, сві - тло – фор, тра - нспорт

      9     Узагальнення по темі

Продовж оповідання: Вранці ми з мамою вийшли з (дому). По проїзній частині вулиці їхали (машини, автобуси, тролейбуси). Ми сіли в.... і поїхали в дитячий садок.

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики;

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри „Пішохідний перехід”

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Січень

ІV тиждень

Тема: „Матеріали і інструменти”

1    Бесіда по темі.

2    Ввести в активний словник:

іменники : матеріал, тканина, скло, папір, дерево, залізо, пластик, молоток, гвіздки, пилка, ножиці, нитки, клей ;

дієслова :  різати, пилити, клеїти, згинати, розмічати, забивати, зашивати  ;

прикметники: красивий, міцний, твердий, прозорий, блискучий, білий, кольоровий, гострий, тонкий, товстий;

3    Мовний матеріал.

Дж. Родарі „Чим пахнуть ремесла”

4.     Вправи на мовне дихання

„Пиляє пилка” – вжик-вжик-вжик (тихо, голосно),

„Стукає молоток” – тук-тук-тук

5.     Пальцева гімнастика.

Цілий день тук та тук,

Несеться дзвінкий звук

Молотки сукають,

Хатинки будують

Будують хатку для зайчат,

Будують хатку для більчат,

Будують для пальчиків, наших гарних пальчиків

6     Ігри на координацію мови та рухів

Бах-бам,бахбам

Є робота сокирам,

Ух, ух, ух, ух

Рубимо у весь дух!

7.      Дидактичні ігри.

„Кому що потрібно?” „Один - багато”, „З чого зроблене?”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

скло, ме-та-ле-вий, гві-здки, де-ре-вя-ний;

      9     Узагальнення по темі

Складання оповідання за запитаннями „Веселий молоток”

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики „Перший ґудзик”;

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Лютий

І тиждень

Тема: „Житло і його вбранство

1    Бесіда по темі на основі спостережень дітей

2    Ввести в активний словник:

іменники : житло, будинок, кімната, поверх, стеля, підлога, стіна, вікно, двері, килим, меблі, квіти, картина, телевізор, люстра, штори;

дієслова :  жити, прибирати, доглядати, дбати  ;

прикметники: красивий, зручний, чистий, великий, маленький;

прислівники: вчора, сьогодні, завтра, зараз

3    Мовний матеріал.

Казка „Теремок”

4.     Вправи на мовне дихання

„Їдемо по поверхах” – Ось іду я вгору, ось іду я вниз

(проспівувати першими нотами до – соль, і вниз соль -  до. Рукою імітувати хід по сходинках)

5.     Пальцева гімнастика.

Тук, тук, молотком

Ми будуємо новий дім

Цей дім – для Маші,

Цей дім для Саші,

Цей  дім для Даші,

Цей – для Наташі,

Цей дім для Ксюші,

Цей – для Андрусі.

Всі сусіди, усі друзі,

Як квіти в зеленім лузі                                           

6     Промовляння чистомовки

Мама мила Мілу, Міла мила раму

7.      Дидактичні ігри.

„Четвертий зайвий” „Назви лагідно”, „Однокорінні слова” – стіл, столик, столова, настільна (лампа)

8.      Промовляння слів складної складової будови:

лю-стра, схо-ди-нка, те-ле-ві-зор

      9     Узагальнення по темі

Складання оповідання за предметній   картинці

   10Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (обведення за контуром будинку, викладання будинку з геометричних фігур);

-         промовляння складних слів;

-         промовляння чистомовки в різних темпах, починаючи з повільного;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Лютий

ІІ тиждень

Тема: „Засоби гігієни”

1    Бесіда по темі .

 - чому спочатку треба мити руки з милом, а потім обличчя?

 - покажи, як ти витираєш руки і обличчя?

 - чи є у тебе окремий рушник?

 - коли ти миєш руки, ноги?

 - коли ти стрижеш нігті на руках і ногах?

2    Ввести в активний словник:

іменники : гігієна, засоби, мило, паста, шампунь, щітка, рушник, руки, ноги, тулуб, голова, волосся, нігті, обличчя;

дієслова :  мити, розчісувати, чистити, стригти, доглядати  ;

прикметники: чистий, здоровий, довгі, брудні, духмяне, мяке;

3    Мовний матеріал.

К. Чуковський „Мийдодир”, Е. Московська „Уші”

Загадка: Руки мити не ліниться,,                         Який є, такого й покаже,

               Білою піною піниться (мило)                 І без слів про все розкаже (дзеркало)

Прислівя: чиста вода для хвороби біда, здоровим будеш – все добудеш

4.     Вправи на мовне дихання

„Мильні пузирі”

5.     Пальцева гімнастика.

Всім зрозуміло, всім відомо,

що здоровим бути чудово.

Тільки треба знати,

Як здоровим стати            

6     Поясни вислів:

Під нігтями хоч картоплю саджай

      7.  Ігри на корекцію мови та рухів:

 Мию, мию без жалю,

 Мию там, де брудно

А купатись не люблю,

Бо від того худну

8.      Дидактичні ігри.

„Що спочатку”  - режим дня по опорних картках

„Що для чого потрібне”

9.      Промовляння слів складної складової будови:

гі-гі-є-на, ша-мпунь, ми-ли-ти;

      10     Узагальнення по темі

Складання оповідання „Як чистити зуби” (по малюнках)

      11Робота вихователя.

-         Бесіда за темою на основі спостереження „Як миємо руки”;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури - , хорове промовляння окремих рядків з книзі

      К. Чуковського „Мийдодир”;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (складання рушника);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Лютий

ІІІ тиждень

Тема: „Моє місто - Херсон”

1    Бесіда по темі .

2    Ввести в активний словник:

іменники : місто, вулиця, адреса, будівля, парк, набережна, порт, завод, комбінат;

дієслова :  розташоване, називається, будується, тягнеться, їздять, ходять  ;

прикметники: красиве, моє, високе, низьке. Довге, рідне;

3    Мовний матеріал.

А. Калинчук. Батьківщина.

Зацвітає калина, зеленіє ліщина,

Степом котиться диво-луна,

Це – моя Україна, це – моя Батьківщина,

Що як тато і мамо  - одна!

Загадка: у всьому світі – кожен зна,

Є Батьківщина лише одна,

І в нас вона одна-єдина,

Наша рідна ....(Україна)

Прислівя: у кого рідна мова, у того і душа здорова; за рідний край і життя віддай

4.     Вправи на мовне дихання

„Відчини віконце”

      5  Ігри на корекцію мови та рухів:

Гей, відважні козаки,

Руки вгору підняли,

Опустили руки вниз,

Гей, козаче, не лінись!

Козаки пішли в присядку,

Гарно робите зарядку!

Поверніться вліво, вправо,

Козак знає свою справу!

6.      Дидактичні ігри.

„Назви прикмету”  - вулиця (яка?), будинок (який?)

      7    Узагальнення по темі

Складання оповідання з власного досвіду „Дорога у дитячий садочок ”

      8Робота вихователя.

-         Екскурсія навколо дитячого садочку – вулиці, провулки. будівлі;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-         читання рекомендованої літератури , заучування вірша „Батьківщина” ;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  („Моя вулиця” – ігри з піском);

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Лютий

ІV тиждень

Контрольне заняття

 

 

Березень

І тиждень

Тема: „Пори року. Весна”

1   Екскурсія в природу. Бесіда по темі за результатами спостережень

 - яка пора року настала?

 - які прикмети весни ти бачиш в природі?

 - яких прикмет весни ще не помітно?

 - про яку пору року ця загадка ?Дзвенять струмки,

                                                        Прилітають пташки,

                                                        В дім свій, вулик бджола

                                                        Перший мед принесла

 2    Ввести в активний словник:

іменники : весна, сонце, небо ,хмари, дощ, рослини, трава, квіти, бруньки, листя, птахи, гнізда, тварини, одяг, взуття;

дієслова :  прийшла, настала, прилетіли, прокинулися, змінили, розквітли, вдягати, взувати, зустрічати;

прикметники: рання, дружня, тепла, сонячна, дощова, молода, зелена, пухнасті;

3    Мовний матеріал.

        Веснянка.                                                      

Ой, весна, весна,

Днем красна,

Що ти нам, весно, принесла?

Принесла я вам літечко,

Житечко ще й овес,

Щоб збирався увесь

 

Веселі промінці. (В. Поропова)

Завітало сонечко у лісок.

Кинуло промінчики на сніжок,

А веселі проміні на бігу

Пропалили дірочку у снігу

Виросли проталини весняні

А на них підсніжники запашні

А веселі проміні-промінці

Ласкаво зігрілися на ліці.

Загадка: привітанням журавля

Я пробуджую поля,

Небеса та ручаї та заквітчую гаї.

Відгадали, хто вона?

Та красуня чарівна? (весна)

4.     Вправи на мовне дихання

„Понюхай квітку” – ах, як пахне! Як гарно пахне!

5.     Пальцева гімнастика.

Наші гарні квіточки

Розкривають пелюстки,

Тихо вітер їх качає

Пелюстки перебирає,

Наші гарні квіточки

Закривають пелюстки,

Тихо засинають,

Голівками качають (Т. Ткаченко).

     6 .  Ігри на корекцію мови та рухів:

Каже весна: - Сестро, йти тобі час,

А зима весні: -Ні, ні, ні,

Каже тоді весна: з дахів  капає вода

Да-да-да-да

Тане сніг на полях – ах-ах-ах-ах (А. Лайко)

7.      Дидактичні ігри.

„Коли це буває” ,„Назви лагідно”

8.      Промовляння слів складної складової будови:

про – та – ли – на, де – ре – во, весна, сонце, бру - ньки;

      9.     Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за опорними картками

      10Робота вихователя.

-         Екскурсії в природу, спостереження , робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     заучування „Веснянки”;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (викладання квітки);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Березень

ІІ тиждень

Тема: „Свята. 8 Березня”

1   Бесіда по темі

2    Ввести в активний словник:

іменники : весна, сонце, свято, жінки, мама, бабуся, сестра, квіти, дарунки;

дієслова :  прийшло, настало, вітати, святкувати, дарувати;

прикметники: весняне, святкове, лагідна, любляча, добра, найкраща;

3    Мовний матеріал.

       М. Підгорянка.                                                                          Г. Бойко.

Хто тебе так щиро любить,                                  Чому це на дворі блищать, мов перлини,

І вбирає, і голубить,                                                І чисті, прозорі, грайливі краплини?

І кладе у постіль спати? Мати.                           Тому, що весела, ясна, чарівна,

Хто стеріг тебе від злого,                                    На мамине свято приходить весна.

Відмовляв себе усього,

Щоб віддати? Мати.

Хто тебе узяв за руку,

Іде школи на науку

Вів, щоб розуму навчати? Мати.

4.     Вправи на мовне дихання

„Понюхай квітку” – ах, як пахне! Як гарно пахне!

5.     Пальцева гімнастика.

Оцей пальчик – бабуся,

Оцей пальчик – дідусь,

Оцей пальчик – матуся,

Оцей пальчик – татусь,

Оцей пальчик – Я,

Разом дружна сімя

      6 .  Ігри на корекцію мови та рухів:

Хтось робе ось так –

Молотком стука ось так:

Дінь  -тік і- дзвінь -тікі – так!,

Хтось робе ось так,

Тісто місе ось так –

Шльоптікі, шльоптікі – так,

Хтось робе ось так –

Топ – тікі, топ – тікі,

Лобом по столі – тук – тукі,

Чашку на підлогу: дзиньтікі,

Біля стінки – шльоптікі, так!

7.      Дидактичні ігри.

„Назви лагідно” ,  „Що я можу подарувати?” квіти – так, книжку – так, картку – так, непослух - …

      8.       Узагальнення по темі

Декламування квітів про мамине свято

      9.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     заучування віршу Г. Бойко „Мамине свято”;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (виготовлення святкової картки);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Березень

ІІІ тиждень

Тема: „Рослини (культурні і дикі)”

1    Екскурсія в весняний парк. Бесіда по темі

 - порівняй бруньки тополі, бузку, вишні

 - схожі, чим схожі (по кольору, величині, запаху, формі бруньки)

 - як „сидять” бруньки на гілці?

 - чи можна по бруньках зясувати, яке це дерево?

2    Ввести в активний словник:

іменники : рослини, дерева, кущі, трава, квіти, первоцвіти, стовбур, коріння, гілки, листя, бруньки, віти, плоди, ягоди, фрукти;

дієслова :  садити, сіяти, росте, поливати, доглядати, прокинулися;

прикметники: перші, тоненькі, зелененькі, пухнасті, маленькі, культурні, дикі;

3    Мовний матеріал.

       Вербичка

Тане сніг, течуть струмки,

Оживає  травичка

І до сонця гілочки простягла

 Вербичка,

І м’якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові,

Тихо дивляться з гілок

Котики вербові.

Загадки: весною – біле, літом – зелене, восени – жовте, а взимку – добре (яблуня з яблуками)

4.     Вправи на мовне дихання

„Зігріємо брунечку” – холодний вітер – видих через губи „трубочкою”,

                                       теплий вітер – видих  - губи „рупором”

5.     Пальцева гімнастика.

Ми ділили апельсин –

Нас багато, він – один;

Оця скибка – для їжа,

Оця скибка – для стрижа,

Оця скибка – для котят,

оця скибка – для качат,

Оця скибка – для бобра,

Ну, а вовку – кожура.

Він сердитий – ой, біда!

Розбігайся, хто куди!

      6 .  Ігри на корекцію мови та рухів:

Виростемо великими, яблук нарвемо,

у плетений кошик ми їх складемо

7.      Дидактичні ігри.

„З якого дерева листок?” ,  „Що де росте?” , „Яке на смак?”

      8.     Промовляння чистомовки

Дятел сів на товстий сук,

Став обідати – тук, тук, тук.

     9.      Узагальнення по темі

Продовж думку:   Без рослин на Землі не змогли б жити ні люди, ні тварини, тому що....

     10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     заучування віршу „Вербичка”;

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (Розмальовка листів з різних дерев);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

        -    закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Березень

ІV тиждень

Тема: „Тварини лісів”

1    Бесіда по темі

 2    Ввести в активний словник:

іменники : звіри, ведмідь, вовк, лисиця, білка, заєць, їжак, олень, барліг, нора, лігво;

дієслова :  живе, полює, бігає, плигає, заплутує, ховається;

прикметники: дикий, хижий, хитрий, сірий. Білий, рудий;

3    Мовний матеріал.

Казка „Хвости”

Загадки: Хоч сама мала на зріст, а великий маю хвіст,

              Як намисто оченята,

              Хто це? Спробуй відгадати (білка)

Ніс, як у свинки, на спині щетинки (їжак)

Влітку наїдається, взимку висипається (ведмідь)

4.     Вправи на мовне дихання

Сірий, злобний і голодний

У зимові дні холодні,

Пісню тягне він свою: „у-у-у-у-у”

      5 .  Ігри на корекцію мови та рухів:

Ведмідь по лісу бродить,

Від дуба до дуба ходить.

Що в дуплах знайде, то й до рота покладе

Облизує він лапу,

Сластьона косолапий,

А бджоли налітають,

Ведмедя  проганяють (І. Лопухина)

6.      Дидактичні ігри.

„Мама та дитинча” ,  „Чий хвіст?” , „Четвертий зайвий”

     7.     Промовляння чистомовки

Тихо шепоче лисиці мишка:

Ти все не спиш, ти все шарудиш

     8.      Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за предметним малюнком

     9.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання казки „Хвости”, розгадування загадок

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (обведення за шаблоном контурів тварин);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

        -    закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Квітень

І тиждень

Тема: „Свійські тварини”

1    Бесіда по темі :

 - яких ти знаєш тварин?

 - Де живуть тварини?

 - Як називаються ті тварини, що живуть біля людини?

 - яка користь від свійських тварин?

 2    Ввести в активний словник:

іменники : тварини, корова, коза, свиня, кінь, вівця, собака, кіт, голова, тулуб, лапи, хвіст, вовна, молоко, мясо;

дієслова :  живуть, пасуться, жують, дають, стереже;

прикметники: свійськи, рогаті, вовняні, злий, ласкавий, маленький, великий;

3    Мовний матеріал.

Казка „Коза - дереза”

Загадки: Серед двору стоїть копа,

              попереду вили, позаду мітла (корова)

І в день, і в ночі у кожусі на печі (кіт)

4.     Вправи на мовне дихання

Звуконаслідування тваринам. Міняти голос по силі й висоті: корова: „Му, молока кому?”, теля: „Му -у - у”

5.    Пальцева гімнастика

пять поросят гуляли на просторі,

пять поросят купалися на море,

один з них втомився,

в дорозі загубився,

і ось результат – четверо поросят

(продовжувати з 4, 3, 2,)

      6 .  Мовленнєва зарядка:

 - Що бажаєш, кішечко?

 - Молочка трішечки,

 - чого знов сумна?

 - молочка нема,

 - Що бажаєш, кішечко?

 - Вершків трішечки,

 - Чого знов сумна?

 - Вершків нема.

 - Брись!

7.      Дидактичні ігри.

„Мама та дитинча” ,  „Чий хвіст?” , „Четвертий зайвий”, „Великий - маленький”

      8.     Промовляння слів складної складової будови

свій – сякі, вівця, ту – луб;

      9.      Узагальнення по темі

Складання описового оповідання за предметним малюнком „Корова”.

    Корова – свійська тварина. Вона живе біля людини. У корови є голова, шия, тулуб, хвіст, ноги. На голові у корови рога. Корова дає молоко, мясо, шкіру.

      10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання казки „Коза - дереза”, розгадування загадок

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (обведення за шаблоном контурів тварин), складання цілісного зображення свійських тварин з 4 – 6 частин;

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Квітень

ІІ тиждень

Тема: „Одяг та взуття”

1    Бесіда по темі 

 2   Ввести в активний словник:

іменники : одяг, куртка, шапка, штани, светр, сорочка, сукня, спідниця, шкарпетки, білизна, колготи;

дієслова :  надівати, застібувати, носити, берегти, прати, взувати, чистити;

прикметники: сезонний, теплий, кольоровий, зручний, чистий, вовняний, шкіряний;

3    Мовний матеріал.

         Кравчиня. (П. Воронько)

Я сукню вишивала ляльці білокосій,

Черевички підбивала – не ходити ж босій

Перед святом з рукавиць зшила кожушинку

Пишна лялька у світлиці схожа на картинку.

А дідусь, як до крамниці вирушає вранці,

Все шукає рукавицю, ту, яка на ляльці.

Загадки: невеличкі дві хатинки

              В них мякі і теплі стінки,

              По пять братиків малих

              Проживає в стінах тих    (рукавиці)

4.     Вправи на мовне дихання

Промовляння на видиху: „Яка гарна рукавичка”

5.    Пальцева гімнастика

Кую, кую чобіток,

Подай, бабо ,молоток,

Не подаси  молотка,

Не підкую чобітка

      6 .  Ігри на координацію мови  та рухів:

Стукав, грюкав молоток, танцювало шило,

Вийшов гарний чобіток – подивитись мило,

Чоботар, чоботар, раз-удар, два – удар,

Будуть гарні чобітки, як дзвіночки каблучки,

Стукав, грюкав молоток, танцювало шило,

Вийшов другий  чобіток – подивитись мило.

7.      Дидактичні ігри.

„Який, яка, яке?”  - сукня – красива, легенька, чиста, охайна, червона...,  „Що куди одівають?” , „Четвертий зайвий”

      8.     Промовляння слів складної складової будови

свій чо – бо – тар, су – кня, спідни – ця, санда – лі - ї;

      9.      Узагальнення по темі

Складання оповідання „Вдягнемо Альошу”.

      10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання казки „Рукавичка”, розгадування загадок

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (шнурування черевика);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Квітень

ІІІ тиждень

Тема: „Професії”

1    Бесіда по темі 

 2   Ввести в активний словник:

іменники : вихователь, лікар, професія, продавець, кухар, слухавка, вказівка, крейда ;

дієслова :  вчити, лікувати, продавати, працювати, доглядати;

прикметники: уважний, дбайливий, працелюбний;

3    Мовний матеріал.

      Лікар. (В. Паронова)

Ти на лікаря не сердься,

Бо у нього добре серце,

відчуває біль чужій,

Він так само, як і свій.

І завжди, як тільки зможе,

Добрим словом допоможе,

Дасть таблетки і настої,

І болячки всі загоює

 

„Кім бути?” В. Маяковський

 

Загадки: В магазині він працює,                                          Він для багатьох готує,

             Нам товари пропонує:                                            Дуже смачно нас годує.

             Одяг, ласощі, журнали...                                        Щоб були красивими,

            Ви професію впізнали?     (продавець)                    дужими, щасливими   (кухар)

4.     Вправи на мовне дихання

„Гарячий суп” – цілеспрямований, сильний видих. Губи трубочкою.

5.    Пальцева гімнастика

Мишка зеренці знайшла і на млин їх понесла.

Намолола там муки та зліпила пиріжки.

Мишенятку – з капустою,                А для товстянка – ще чотири пиріжка:

Мишенятку – з картоплею,              з капустою, картоплею, морошкою, морковкою.

мишенятку - з морковкою,

мишенятку – з морошкою

      6 .  Ігри на координацію мови  та рухів, промовляння чистомовки

Взяв Валерка тарілку,

Взяв Валерка підніс.

Мені Валерка тарілку

На підносі приніс

7.      Дидактичні ігри.

„Що кому потрібне?”, „Хто що робить?” – лікар – лікує, вчитель – вчить...

      8.     Промовляння слів складної складової будови

ви – хо – ва – тель, про – давець, слухавка;

      9.      Узагальнення по темі

Складання оповідання за послідовними картинками „У магазині”.

      10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання вірша В. Маяковського „Кім бути?”

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (розмальовки);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Квітень

ІV тиждень

Тема: „Продукти харчування”

1    Бесіда по темі  (див. ІІІ тиждень (листопад))

 2   Ввести в активний словник:

іменники : продукти, їжа, хліб, макарони, овочі, фрукти, мясо, ковбаса, молоко, масло, кефір ;

дієслова :  готувати, сипати, літи, різати, чистити, їсти, пити;

прикметники: смачне, жарене, варене, парене, солодке, гірке, кисле, солоне;

3    Мовний матеріал.

Казка „Лисиця та Журавель”

Загадки: Рідке, а не вода, біле, а не сніг     (молоко)                   

 До рота попав, там і пропав     (цукор)

4.     Вправи на мовне дихання

„Смачна страва” – „Ах, як пахне! Ах, як смачно!”. – промовляння фраз на видиху.

5.    Пальцева гімнастика

я печу, печу, печу

дітям всім по калачу.

Зверху маком притрушу,

В піч гарячу посаджу.

      6 .  Ігри на координацію мови  та рухів, промовляння чистомовки

Ой, смачні, ой смачні,

Бублики у Тані.

Медяні, запашні,

З маком, ще й рум’яні.

7.    Дидактичні ігри.

„Що з чого?”, „Четвертий зайвий?”

„Назви одним словом” – молоко, кефір, сметана - ..... продукти,

                                           ковбаса, сосиски, сало, котлета - .......

                                           макарони, булка, бублик, пряник - .......

      8.     Промовляння слів складної складової будови

ковбаса, про – ду - кти;

      9.      Узагальнення по темі

Складання оповідання за запитаннями:

- звідки хліб прийшов ?------------------------із магазину;

 - як він туди потрапив? ----------------------із пекарні;

 - що роблять в пекарні?------------------------печуть хліб;

 - Із чого печуть хліб? --------------------------з борошна;

 - А борошно з чого роблять?-----------------із зерна;

 - а зерно де взяли? ----------------------------виросло на полі;

 - Хто його виростив? --------------------------його виростили селяни                .

      10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання казки „Лисиця і Журавель?”

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  (викладання предметів за контуром - гречкою);

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

 

Травень

І тиждень

Тема: „Сад. Город”

1    Бесіда по темі 

2   Ввести в активний словник: (див. вересень – ІІІ- ІV тижні)

3    Мовний матеріал.

„Овочі” – С. Михалков (по Я. Тувиму)

     К. Перелісна.

Яблунька, яблунька зелененька,

Кинь мені яблучко солоденьке.

Хочу того яблучка скуштувати,

Та не можу гілочку я дістати

Загадки: Маленькі плоди, мов сережки , повисли,

             Червоні – солодкі, зелені – ще кислі.   (вишня)

4.     Вправи на мовне дихання

„Кавун” на вдих надути живіт, як кавун.

5.    Пальцева гімнастика

На городі у Федори

На ділянках помідори.

На ділянках у Філата

Багато зеленого салату.

У бабусі Петриків

Чотири рядки буряків.

У дядьки Бориски

Багато редиски

У Маші в загорожі

Цвітуть червоні рожі.

1,2,3,4,5 – треба урожай збирати

      6 .  Ігри на координацію мови  та рухів, промовляння чистомовки

Ми лопатки взяли, грядки розкопали.

Граблі в руки взяли – грядки зарівняли,

Сімена рядками рівно розсипали,

А потім водою чистою поливали

7.    Дидактичні ігри.

„Що де росте?”, „Четвертий зайвий?” , „великий - маленький”, перелік кількості овочів та фруктів

      8.     Промовляння слів складної складової будови

дем- ре – во, я – блуко, а – пе - льсин;

      9.      Узагальнення по темі

Складання описового оповідання з порівняння двох овочів чи фруктів за планом:

-         якої форми?

-          Якого кольору?

-         Яке на смак?

-         Де росте?

-          Чім відрізняються.

      10.       Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом, бесіда за темою;

-         закріплення слів, введених в активний словник ;

-     читання твору Л. Толстого „Кісточка?”

-         закріплення пальцевої гімнастики, і розвиток фізіологічного дихання;

-         розвиток дрібної моторики  ;

-         промовляння складних слів;

-         дидактичні ігри,

-         закріплення лексичної теми на заняттях з зображувальній діяльності,

 

Травень - ІІ тиждень – узагальнюючі заняття;

Травень – ІІІ – Іv тижні - обстеження


ІV  рік навчання

 

Лексичні теми

 

п/п

Місяць

Тиждень

Тема

1.

Вересень

1.

Обстеження

2.

 

2.

Обстеження

3.

 

3

Дитячий садок

4.

 

4

Пори року. Осінь

5.

Жовтень

1.

Овочі. Город.

6.

 

2

Сад. Фрукти

7

 

3

Рослини. Трава, кущі, дерева

8

 

4

Птахи

9

Листопад

1

Тварини жарких країн

10

 

2

Тварини холодних країн

11

 

3

Одяг та його частини

12

 

4

Взуття та його частини

13

Грудень

1

Пори року. Зима

14

 

2

Транспорт і його види

15

 

3

Професії та інструменти

16

 

4

Новорічні свята

17

Січень

1

Новорічні свята. Різдво

18

 

2

Житло та його вбрання

19

 

3

Меблі та її частини

20

 

4

Посуд та його призначення

21

Лютий

1

Школа, шкільне приладдя

22

 

2

Тварини і птахи взимку

23

 

3

Свійські тварини та їх дитинчата

24

 

4

Контрольне заняття

25

Березень

1

Пори року. Весна. Свято 8 Березня

26

 

2

Моя країна, місто, вулиця, адреса.

27

 

3

Моя сімя

28

 

4

Праця людей. Професія - вчитель

29

Квітень

1

Рослини.

30

 

2

Ягоди.

31

 

3

Тварини та їх дитинчата

32

 

4

Птахи та пташенята

33

Травень

1

Частини доби

34

 

2

Дні тижня

35

 

3

Підсумкові заняття, перевірка знання узагальнюючих понять, вміння їх диференціювати

36

 

4

Обстеження

 

 


зміст Лексичних тем

 

Вересень

І – ІІ  тижні – обстеження.

 

Вересень

ІІІ тиждень

Тема: „Дитячий садок”

1.     Екскурсія по саду.

2.     Питання по темі:

-         на якій вулиці розташований твій сад?

-         Скільки поверхів має будівля садка?

-         Які приміщення є у садочку?

-         Скільки дітей у твоїй групі?

-         Як звати дітей групи? Вихователів? Няню?

3.     Ввести в активний словник:

іменники : алея, будівля, приміщення, коридор, ігрова кімната, вітальня, кабінет, ігровий майданчик, зала;

дієслова :  іду, вітаюсь, роздягаюсь, мию, їм, займаюсь, ліплю, малюю;

прикметники: довга, широка, двоповерхова, світла, зручна, музична, спортивна;

4.     Мовний матеріал.

Читання і слухання вірша Т. Волгіної „Дитячий сад”, П. Воронько „Мама”. Прислівя „Щасливо там жити, де вміють дружити”.

5.     Вправи на дихання

 „Віконце”

6.     Пальцева гімнастика.

Ми, наче метелики, в лузі,

Веселі, рухливі, меткі, Усі між собою ми друзі –

Дівчатка малі й хлопчаки.

7.     Ігри на координацію мови та рухів.

Ми веселі дошкільнята,

Любим бігати й стрибати.

А ну, спробуй наздогнати

Раз. Два. Три – лови!

Молодці ви всі, малята, Час заняття завершати,

Будьте радісні й здорові,

До занять завжди готові!

8.     Промовляння слів по складах

А-ле-я,  схо-дин-ки,  вби-раль-ня, май-дан-чик, і-гро-ва, при-мі-щен-ня;

     9. Складання описового оповідання за картинкою із серії „Дитячий садок”:

        - розповідь дефектолога;

        - відповіді на запитання;

        - складання оповідання за запитанням;

        - самостійна описова розповідь;

   10.  Робота вихователя.

         - проведення екскурсії по садочку та його території, стогова бесіда;

         - робота з ілюстративним матеріалом (Серія „Дитячий садок”);

         - закріплення слів, введених в активний словник з теми „Дитячий садок” під час малювання, аплікації, ліплення, ручної праці;

         - заучування вірша Т. Волгіної „Дитячий садок”   

 

 

Вересень

ІV тиждень

Тема: „Пори року. Осінь”

1.     Екскурсії у сквер.

2.     Питання по темі:

-         які пори року ви знаєте?

-         Яка пора року зараз?

-         Які прикмети є у осені? (сонце світить та гріє менше, стало холодніше, жовтіє і опадає листя);

3. Ввести в активний словник:

  іменники: сонце, хмари, небо, дощ, листопад, урожай, птахи, звірі, вітер, одяг, хутро;

  дієслова: світить, гріє, кружляє, збирають, відлітають, міняють, готуються;

   прикметники: золота, різнокольорові, сірі, дрібний, холодний, перелітні, довге;

  прийменники: в, на, з;

4.     Мовний матеріал

Читання оповідання „Вересень” Г. Скребицького, заучування вірша „Осінь”

Д. Павличко:

Небеса прозорі, мов глибінь ріки,

Падають, як зорі, з явора листки,

А над полем нитка дзвенить, як струна,

Зажурилась квітка, чує сніг вона...

Прислівя, загадки:

Без пензлика, без олівця,

Намалювала деревця (осінь);

Голі поля, мокне земля,

Дощ поливає. Коли це буває? (осінь) 

5.     Вправи на дихання

„Здуй листок”

6.     пальцева гімнастика „Граблі”

 Листя падає в саду,

Я граблями їх змету.

     7. Ігри на координацію  мови та рухів

- фізкультхвилинка

Жовте листячко в повітрі кружляє,

 І на землю тихо падає, лягає...

      8. Дидактичні ігри „Великий - маленький” (лист – листочок, крапля – краплинка);

      9. Промовляння слів складної слогової структури: різнокольорові, листопад, вирій та ін.

      10. Узагальнення по темі.

Складання розповіді „Осінь” за опорними картинками.

       11. Робота вихователя.

1.     Екскурсія в сквер. Підсумок екскурсії – відповіді на запитання.

2.     закріплення введених слів з теми „Пори року. Осінь”.

3.     закріплення пальцевої гімнастики, вправ на дихання (за завданням дефектолога);

4.     Заучування вірша Д. Павленко „Осінь”

5.      Закріплення теми „Осінь” на заняттях з зображувальної діяльності.

 

 

Жовтень

І тиждень

Тема: „Овочі. Город”

1.     Екскурсія на присадибну ділянку;

2.     Розглядання різноманітних овочів: картоплі, цибулі...

-         як називається те, що ви бачите, одним словом? – овочі. Бесіда по темі. Розглядання картинок з зображенням овочів.

3.     Введення в активний словник:

іменники: город, ділянка, картопля, ріпа, буряк, цибуля, часник, помідори, огірки, кабачки, гарбуз, овоч;

дієслова: копати, сіяти, садити, поливати, доглядати, збирати, готувати;

прикметники: довга, кругла, видовжена, велика, маленька, солодка, кисла, гірка, соковита, червона, зелена;

прийменники: в, на, з

4.     Мовний матеріал.

Вірші для читання Тувім „Овочі”, „Ходить гарбуз по городу”, загадки:

Я росла в темній темниці,

Як виросла – взяли до світлиці,

З мене шкуру всі деруть,

Мене варять, мене труть,

Пироги з мене печуть (картопля),

Голова на ніжці, в голові - горішки (горох),

Довгий, зелений,

Солоний, сирий,

Дуже смачний – хто ти такий? (огірок),

Хто мене баче, той й плаче

(цибуля)

5.     Вправи на дихання. „Ай, гаряче!”

6.     Пальцева гімнастика

Ми капусту ріжем, ріжем,

Ми капусту солим, солим,

Ми капусту трем, трем,

Ми капусту жмем, жмем

Смачного!

7.     Дидактичні ігри: „Великий - маленький”: (огірок – огурчик, помідор - помідорчик); „Один - багато” (огірок – огірки, помідор - помідори); „Впізнай за описом”: (продовгуватий, шишкуватий, зелений, може бути свіжий і солений - огірок );

8.     Промовляння слів складного складового складу – огірок, бадилля, земляний....

9.     Узагальнення по темі. Складання оповідання за предметною картинкою:

-         що це?

-         Де росте?

-         Якої форми, кольору?

-         Який має смак?

-         Що можна приготувати?

10. Робота вихователя.

-         Екскурсія. Бесіда по екскурсії;

-         Закріплення введених в активний словник слів з лексичної теми „Овочі”;

-         Читання та переповідання по ролях віршу „Ходить гарбуз по городу”;

-         Закріплення пальцевої гімнастики та вправ на дихання;

-         Закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності.

 

 

Жовтень

       ІІ тиждень

      Тема: „Сад. Фрукти”

1.     Екскурсія на базар. Знайомство з різновидами фруктів.

2.     Питання по темі:

-         які ви знаєте фрукти?

-         Де вони ростуть?

-         Якій мають смак, колір, форму?

-         Що можна приготувати з фруктів?

3.     Мовний матеріал: читання вірша „яблуня” Л. Яхнін, оповідання Л. Толстого „як старий яблуню садив”.

Загадки, прислівя: саме з кулачок, червоний бочок,

                                 Тронеш пальцем – гладко,

                                 А відкусиш – солодко (яблуко)

      4.  Ввести в активний словник

іменники: сад, дерева, яблуко, груша, слива, абрикос, вишня, черешня, плід, урожай, смак;

дієслова: ростуть, квітнуть, зріють, збирають, їдять, варять, доглядають;

прикметники: фруктовий, солодкий, кислий, соковитий, зрілий, гладенький, ароматний, червоний, зелений;

5.  Вправи на дихання : „Грушка”;

6.     Пальцева гімнастика:

Ми ділили апельсин –

Нас багато, він – один;

Оця скибка – для їжа,

Оця скибка – для стрижа,

Оця скибка – для котят,

оця скибка – для качат,

Оця скибка – для бобра,

Ну, а вовку – кожура.

Він сердитий – ой, біда!

Розбігайся, дітвора!

7.     Дидактичні ігри: „Впізнай за смаком”, „Назви ласкаво”;

8.     Промовляння складного слова: со-ко-ви-тий;

9.     Узагальнення по темі: складання описового оповідання за схемою:

-         Що це?

-         Де росте?

-         Якої форми, кольору, смаку?

-         Що можна приготувати?

10. Робота вихователя:

1.     Екскурсії, бесіда за підсумками екскурсії;

2.     закріплення введення в активний словник слів по темі „Сад. Фрукти” при заучуванні вірша „Яблунька”, закріплення пальцевої гімнастики, дидактичні ігри „Лото”;

3.     закріплення теми на заняттях по зображувальній діяльності.

 

 

Жовтень

ІІІ тиждень

Тема: „Рослини. Трава, кущі, дерева”

1.     Екскурсія до парку. Бесіда за підсумками екскурсії:

-         де ми знаходимося?

-         Що за рослини ви бачите навколо?

-         Чим відрізняються трава, кущі, дерева між собою?

-         Чим корисні для нас рослини?

2.     Ввести в активний словник:

Іменники: рослини, трава, кущі, дерева, корінь, стебло, стовбур, гілки, листя, квіти, плоди, ягоди;

Дієслова: сіяти, садити, поливати, доглядати, збирати;

Прикметники: густа, зелена, соковита, висока, низька, товстий, тоненький, великий, маленький, солодке, кисле, дозріле, зелене;

Прийменники: в, на, під, над, з;

3.     Мовній матеріал:

Слухання та заучування вірша Т. Волгіної „Листопад”.

Осінь, осінь, листопад,

Жовте листя стеле сад,

За моря в краї далекі

Відлетіли вже лелеки,

Хмари небо затягли, вітер дує з-за гори,

Осінь, осінь, листопад –

Жовте листя стеле сад.

Загадки:     

Я – дерево красень, і звуть мене (ясень); падають з гілки золоті дітки (листя), перший лє, другий пє, а третій росте (рослини), літом відростають, восени опадають (листя),

Прислівя:

яблуко від яблуньки недалеко котиться, сухе дерево довго скрипить, весна дає квіти, а осінь урожай.

Переказ оповідання Л. Толстого „Як старий яблуню садив”

4.     Пальцева гімнастика:

 „Дзвоник” – дзвоник, дзвоник, ти дзвени,

                       язик вгору підніми.

 „Квіти” – Запашні красиві квіти

                  в нашім лузі розцвіли,

                  Як цім квітам не радити –

                  Ось вони які!

5.     Вправи на дихання „Ах, як пахне!”

6.     Ігри на координацію мови та рухів:

Ми по лісу всі йдемо,

А кругом дерева,

Ось таки високи,

Ось таки широки,

Тут поляна, тут дубки,

Під дубками є грибки,

Кошики ми взяли,

І грибки зібрали.

      7.   Дидактичні ігри „Назви листок” – „лист дуба - дубовий”,

      8.   Підбір споріднених слів – лист, листок, листочок, листвяний, листопад;

      9. Узагальнення по темі. Складання оповідання за опорними картками;

      10. Робота вихователя.

- екскурсія. Бесіда за підсумками екскурсії,

- робота з ілюстративним матеріалом;

- закріплення введених в активний словник слів з теми „рослини”;

- закріплення пальцевої гімнастики,

- розробка дрібної моторики (розмальовка квітів)

 - закріплення теми на заняттях: малювання – „Осіннє дерево”, „Сонячний день в осінньому лісі”; ліплення  „Гриби у кошику”, ручна праця – поробки з природничого матеріалу;

 - закріплення і узагальнення знань на заняттях по розвитку мови і ознайомленню з оточуючим.

 

 

Жовтень

ІV тиждень

Тема: „Птахи”

1.     Екскурсія та спостереження за птахами навколо дитячого садка. Бесіда по темі:

-         яка зараз пора року?

-         Які зміни відбулися в природі?

-         Чому птахи відлітають у теплі краї?

-         Які птахи залишаються на зимівлю?

2.     Ввести в активний словник:

Іменники: горобець, голуб, синиця, снігур, ворона, ластівка, шпак, журавлі, гуси, лебідь, хвіст, тулуб, голова, крила, пір’я, дзьоб, вирій;

Дієслова: сидять, літають, співають, збираються,  відлітають; 

Прикметники: пухнасті, співучі, зимуючи, перелітні, довгоногі, довгодзьобі,

Прийменники: в, на, з  

3.     Мовний матеріал: заучування вірша Л. Познанської „Журавлі”, читання і переказ уривка з оповідання Т. Скребицького „Друг сердешний”,

загадки: що за пташечки сіренькі

               зацвіркали тоненько: ців, ців, ців,

               хто співать їх так навчив? (горобці)

балакуча стрекотуха

все почує, все підслуха,

ліс швиденько облетить,

і про все розкаже вмить (сорока)

              поночі літає,

              удень засинає,

              кругла голова,

              а зветься  ...(сова)

     4.   Вправи на дихання „Пташка” – відпрацювання довгого рівномірного видиху.

     5.   Пальцева гімнастика:

щоб не плакав чорногуз,

що в болотечку загруз,

1,2,3,4,5

будем його рятувать,

хай летить собі на волю,

і шукає кращу долю

     6.    Дидактичні ігри „Один - багато”, „четвертий зайвий”,

     7.   Ігри на координацію мови та рухів.

Тихо пташки підлітають,

На поляну всі сідають,

Треба птахам відпочити,

І у вирій полетіти.

     8. Узагальнення по темі:

1. Складання описового оповідання по предметному малюнку „Ворона”,

2. Підбір споріднених слів – горобець, горобчик, горобина...

     9.  Робота вихователя.

1. Екскурсія, бесіда по екскурсії,

2. робота з ілюстративним матеріалом,

3. закріплення введених в активний словник слів,

4. Заучування вірша М. Познанської „Журавлі”, пальцевої гімнастики,

5. Закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності:

малювання: предметне – ворона, декоративне – півник; аплікація „Синичка”, ліплення „качечка”, ручна праця – „Годівничка для птахів”

 

 

Листопад

І тиждень

Тема: „Тварини жарких країн”

1.     Бесіда по темі:

-         які тварини зображені на малюнках?

-         Де живуть ці тварини?

-         Що їдять тварини жарких країн?

2.     Ввести в активний словник:

Іменники: тварини, лев, слон, жирафа, крокодил, тигр, мавпа, хижак;

Дієслова: живе, плаває, рибалить, полює, вистежує, гойдається, реве, гризе, ;

Прикметники: голодний, зубатий, хижий, гривастий, швидкий, полосатий, плямистий;

3.     Мовний матеріал. С. Маршак „Малятко в клітці”, уривок з „Айболить” К. Чуковського, загадки: є на носі в нього ріг,

                     Як він зветься? ...(носоріг)

Дуже товсті ноги маю,

Ледве їх пересуваю,

Сам високий я на зріст,

Замість рота в мене хвіст. (слон)

4.     Вправи на дихання „кенгуру” – пересування вати короткими струменями повітря на видиху.

5.     Пальцева гімнастика

Крокодил пливе по річці,

Очі витріщив свої,

Він зелений весь, як тіна,

Заховайтеся, малі!

6.     Вправи на координацію мови та рухів.

Спати час, заснув бичок,

Ліг на ліжко на бочок,

Тільки слон один не спить,

Головой качає слон,

Він слонисі шле уклон

7.     Дидактичні ігри. „Хто де живе?”, „Четвертий зайвий” – тигр, лев, жираф. Заєць.

8.     Промовляння слів складного складового складу  - пля-мис-тий, во-до-пла-ва-ю-чий

9.     Узагальнення по темі

-         складання розповіді за предметним малюнком;

-         відповіді на запитання по темі.

10. Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом,

-         закріплення введених в активний словник слів,

-         Читання і обговорення казки „Айболить” К. Чуковського,

-         Закріплення вправ з пальцевої гімнастики та дихальні вправи,

-         Закріплення теми на заняттях по зображувальній діяльності:

Малювання : предметне -  „жирафа”,       

                       сюжетне – „савана”,

                        декоративне – „слон у цирку”,

Аплікація – „прийом у доктора Айболита”,

Ліплення – „слоненя”,

Ручна праця – „черепаха” -  з природничого матеріалу.

 

 

Листопад

ІІ тиждень

Тема: „Тварини холодних країн”

1.     Бесіда по темі:

-         які тварини зображені на картинках?

-         Чим відрізняється білий ведмідь від бурого?

-         Де живуть ці тварини?

2.     Введення в активний словник:

іменників: ведмідь, морж, котик, олень, сова, лисиця, лапи, ласти, морда;

дієслова: плавають, пірнають, рибалять, полюють, їдять;

прикметники: білий, великий, волохатий, сильний, хижий, зубастий;

прийменники; в, на, з

3.     Мовний матеріал: Є. Чарушин „Хто як живе?”, уривки казки „Умка” Ю. Яковлєва.

4.     Вправи на дихання: „Хто як голос подає?” – ведмідь – у-у-у-у-у,  сова – угу-угу-угу-угу,

5.     Пальцева гімнастика.

Тікав заєць через лист –

Довгі вуха, куций хвіст,

А ти з ним не тикай,

І лічити починай - 1.2.3.4.5,

Треба зайчика сховати.

6.     Ігри на координацію мови та рухів –                        

Ведмежата в чащі жили,

Перевальцем всі ходили,

Ось так, ось так,

Ведмежата мед шукали,

Дружно дерево хитали, ось так, ось так.

 

Ти знаєш тварин, зображених тут?

Вони увесь час на кризі живуть,

Їх дикими люди назвали,

Вони від людей уникали.

Показує малюнок, а діти називають тварини.

7.     Дидактичні ігри: „Вгадай за описом” – великий, хижий, білий (білий ведмідь), „Четвертий зайвий” – котик, морж, тюлень, біла сова

8.     Узагальнення по темі. Складання описового оповідання за предметним малюнком по схемі: - назва тварини,

-         де живе,

-         частини тіла,

-         чим вкрито тіло,

-         чим (ким) живиться,

9.     Робота вихователя.

-         робота з ілюстративним матеріалом,

-         закріплення введених в активний словник слів з теми: „Тварини холодних країн”,

-         читання казки „Умка” Ю. Яковлєва, її переказ,

-         закріплення вправ з розвитку фізіологічного дихання та пальцевої гімнастики,

-         закріплення лексичної теми, нових слів під час :

малювання предметного – „білий ведмідь”,

                     сюжетного – „Килимок для Умки”,

                     декоративного – „На кризі”;

аплікації – „на кризі”,

ліплення – корм для тюленів,

ручна праця – килимок для Умки (переплетіння паперових стрічок)

 

 

Листопад

ІІІ тиждень

Тема: „Одяг та його частини”

1.     Екскурсія в магазин „Одяг”. Бесіда по екскурсії.

2.     Введення в активний словник:

іменників: одяг, білизна, сорочка, сукня, штани, спідниця, кофта, светр, куртка, пальто, шапка, шарф, рукавички, застібки, манжет, пояс, капюшон;

дієслова: одягати, застібати, прати, прасувати, зашивати;

прикметники: чистий, брудний, сезонний, теплий, хутряний, бавовняний;

3.     Мовний матеріал. М. Носов „Жива шляпа”,

загадки: „Довгі вуха, та не заєць, пухнаста, та не киця” (шапка)

               „Довга доріжка навколо шиї лягає, діточок зігріває” (шарф)

прислівя: Не одяг прикрашає людину, а людина одяг,

                 Яке волокно, таке і полотно.

                По Сенькі й шапка  

4.     Вправи на дихання 

„Ой, ой, ой” – укололи палець,

!Ой, ой, ой, болить пальчик мій!

5.     Пальцева гімнастика. Н. Саксонська „Де мій пальчик?”

6.     Ігри на координацію мови та рухів

Шило шубку Шурі шило,                                          Шиє Люба, вишиває,

Шовком, вовною шви обшило,                                 Шубку ляльці дошиває,

Вийшла шубка прехороша,                                      Шапку, шарф і шаровари

Нашій Шурі на порошу.                                          Шити мама помагає

 

Стрижуть овечок під машинку,

Боки кучеряві та спинку,

НЕ плачте, вівці, прийде час –

Густіша буде вовна в вас,

З мякої вовни дітям нашім

Рукавички теплі звяжемо.

      7.   Дидактичні ігри. „Чиє, чий, чия?”, „Магазин одягу”;

      8.  Промовляння слів складної складової структури: де-ми-се-зон-не, о-сін-нє,

            во-вня-не, ба-во- вня-не;

      9.  Узагальнення по темі: складання порівнювальної розповіді „куртку ми носимо восени, а               шорти – влітку...”

      10.  Робота вихователя.  

      а)  підсумкова бесіда по екскурсії в магазин одягу;

      б) робота з ілюстративним матеріалом;

      в) закріплення введених в активний словник слів з теми „Одяг” ;

      г) читання оповідання М. Носова „Жива шляпа”;

      д) закріплення вправ з розвитку фізіологічного дихання і дрібної моторики;

      є) закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності:

       - малювання – предметне – „сукня”,

                             -  декоративне – „фартух”,

                             -  сюжетне – „йдемо на прогулянку”;

       - аплікація – „килим” із шматочків тканини;

       - ліплення – „червона шапочка”;

       - ручна праця – виготовлення посібників до гри „Одягнемо ляльку”

 

 

Листопад

ІV тиждень

Тема: „Взуття та його частини”

1.      Екскурсія до крамниці „Взуття”;

      Підсумкова бесіда по екскурсії:

-         де ми були?

-         Що ви бачили в крамниці?

-         Сподобалося вам взуття?

-         Яке найбільше?

-         Для кого ще є взуття?

-         Для чого потрібне взуття?

2.      Ввести в активний словник:

      Іменники: чоботи, черевики, сапоги, ботинки, підошва, підбори, голінище, застібка, язичок;

      Дієслова: взувати, ходити, доглядати, шнурувати, застібати,

      Прикметники: літнє, зимове, чисте, брудне, кольорове, нове, старе, охайне;

3.      Мовний матеріал: Б. Заходер „Чоботар”, Т. Коломієць „Чобітки”,

         Продавець сороконіжці

         дав носити черевики.

         Чоботи гарні  - ходити в негоду,

         Туфлі чудові – на всяку погоду,

         Капці – для дому, кеди – для спорту,

         Ще й ковзани, як кататись охота,

         Валянки теплі для злої зими,

         Глибокі калоші носить восени…

     Прислів’\я: два чобота – пара;

4.      Вправи на дихання: „Чоботи ходять”

5.      Пальцева гімнастика: „Завяжи бантик” – шнуровка;

6.      Дидактичні ігри:

-         „Спочатку – потім, а потім...”

-         „Що для якої пори року ”

7.      Промовляння слів складного складового складу: че-ре-ви-ки, під-по-ри, шну-ру-ва-ти;

8.      Узагальнення по темі: складання описового оповідання за схемою:

-         що це?

-         Для чого потрібне?

-         Якого кольору?

-         З яких частин складається?

9.      Робота вихователя.

-         підсумкова бесіда по екскурсії;

-         закріплення слів, введених в активний словник,

-         читання і переказування вірша Б. Заходера „Чоботар”,

-         вправи на дихання і розвиток дрібної моторики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності:

а) малювання: - предметне – чобіток,

                            декоративне – взуття нашої сімї (колективна робота);

                            сюжетне: розпис чобітка;

 б) аплікація – магазин „Взуття” (колективна робота),

 в) ліплення  - чобіток:

 г) ручна праця – осіннє взуття для ляльки.

 

 

Грудень

І тиждень

Тема: „Пори року. Зима.”

1. Екскурсія в зимовий парк.

    Підсумкова бесіда по екскурсії.

2. Ввести в активний словник:

іменники: зима, вітер, сніг, мороз, снігопад, крига, бурулька, сніговик, санчата, ковзани, лижі, забави, сніжки, завірюха;

дієслова:  настала, падає, виє, дує, морозить, мете, кататися, ліпити, їздити ;

прикметники: білий, пухнастий, легенький, холодний, прозорий, візерунчатий, крижаний, швидкий, сильний;

3. Мовний матеріал.,

заучити вірш Г. Бойко „Молодець”,  

Н .Забіла „Зима”

Хто наткав полотна

Аж від лісу до вікна?

І сміється, задається:

От така ширина!

 Загадки: я розпушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди,

В дружбі з дітьми я всіма,

Здогадались? Я -  (зима)

                Без рук, без ніг, а малювати вміє (мороз)

Прислівя: готуй сані влітку, а віз взимку.

4. Вправи на дихання : „Здуй сніжинку

5. Пальцева гімнастика.  

Гілки похитує вітрик,

Снігур сніжок покльовує,

А Морозенко –пустунець

Нам вікна розмальовує

6. Ігри на координацію мови та рухів.

З неба падають сніжинки

На дерева, на будинки,

На майдани, на сади,

На ялинки, на дуби,

І тупочуть ноженята

По блискучому сніжку

7. Дидактичні ігри.

„Назви зимові слова” – зима, мороз, сніг, вітер, завірюха,

„Підбери ознаку”, зима – снігова, морозна, холодна...        

8. Узагальнення по темі.

Складання описового оповідання по картинці „Зимові забави”

9. Робота вихователя.

 - бесіда за ілюстративним матеріалом, спостереження за природою;

- закріплення введених в активний словник слів,

 - читання рекомендованої літератури – казка „Дванадцять місяців”

 - заучування віршів Г. Бойко, Н. Забіли,

 - закріплення вправ на дихання, артикуляційних вправ, пальцевої гімнастики.

-  дидактичні ігри „Підбери ознаку”... – небо....

                                                                   - вітер...,

                                                                   - сніг...

 -  закріплення теми в зображувальній діяльності:

     малювання : предметне: сніговик,

                           декоративне: сніжинка з мережива,

                           сюжетне: зимові розваги (колективна робота)

    ліплення: снігова баба,

    ручна праця: ремонт книжок.

 

 

Грудень

ІІ тиждень

Тема: „Транспорт і його види.”

1.Бесіди по темі., робота з ілюстративним матеріалом

2. Введення нових слів

іменники: транспорт, вантажівка, кабіна, мотор, кузов, фари, руль, крила, хвіст, тролейбус, автобус, таксі, велосипед, пароплав, літак, гелікоптер, катер, потяг;

дієслова: їхати, летіти, пливти, сідати, сходити, зупинятися, заводити,

прикметники: наземний, водний, повітряний;

3. Мовний матеріал. А. Шорохов. „Машини на наших вулицях”, слухання вірша В. Гринько „Тракторист”

загадки: ні сані, ні віз, а їде без коліс (човен)

               Полотно, а не доріжка,

               І біжить сороконіжка  (поїзд)

                Не бджола, а гуде, не птах, а летить (літак)

4. Вправи на дихання – заведи мотор – др-р-р

5. Вправи на розвиток дрібної моторики.

Ви погляньте - лунохід

Вирушає у похід,

Будемо ним керувати,

Наші пальці розвивати

6. Ігри на координацію мови та рухів

Молоточки взяли дружно,

Перевірили колеса: стук, стук, стук,

Що ж, колеса всі в порядку,

Закрутилися колеса,

Чухчухчух

Починаємо ми рух

7. Дидактичні ігри: „Четвертий зайвий”, „Великий - маленький”, „Скажи вірно: літак – летить, потяг – їде, машина - ..., пароплав...”

8. Промовляння слів складної складової структури: па-ро-плав, ге-лі-ко-птер, по-тяг, ва-нта-жі-вка,

9. Узагальнення по темі: складання оповідання по предметній картинці „Вантажівка”

10. Робота вихователя.

- Робота за ілюстративним матеріалом.

 - закріплення введених в активний словник слів з лексичної теми.

 - читання художньої літератури : А. Шорохов „Машини на наших вулицях”

 - Заучування віршів

 - закріплення вправ на дихання, пальцевої гімнастики,

 - дидактичні ігри „Гараж”

 - закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності

 – предметне малювання – автобус, декоративне малювання – розмальовка санчат, сюжетне: вулиця міста,

   аплікація – транспорт на наших вулицях (колективна робота);

   ліплення – транспорт (за вибором)

   ручна праця – вантажівка з сірникових коробок

 

 

Грудень

ІІІ тиждень

Тема: „Професії та інструменти”

1. Бесіда по темі:

- які ви знаєте професії,

- ким працюють ваші батьки,

які інструменти необхідні якій професії?

2. Ввести в активний словник

іменники: вихователь, вчитель, лікар, водій, будівельник, продавець, кухар, вказівка, слухавка, молоток, пилка, плита, ваги;

дієслова: виховувати, їздити, вчити, лікувати, будувати, продавати, готувати;

прикметники: уважний, ввічливий. Охайний, суворий, турботливий, працьовитий;

3. Мовний матеріал. Д. Родари „Чим пахнуть ремесла”, С. Маршак „Пожар”

4. Вправи на розвиток артикуляційних мязів „Включений міксер” – кругові дії нижньою щелепою (малюємо підборіддям коло)

5. Пальцеві вправи

Раз, два, раз, два,

ножицями ріжу,

білі смужечки паперу

швидко я наріжу

6. Вправи на координацію мови та рухів

М. Романеско.

Майструвати будем? Раз, два, три,

Швидше молоток бери,

Тільки вдарить ним

Як слід зумій

Оком глянь: де цвях,

 де палець твій.

7. Дидактичні ігри. „Кому що потрібне?” „Підбери дію”. „Хто де працює?”

8. Промовляння слів складної складової структури: бу-ді-вель-ник, ви-хо- ва-тель, слу-ха-вка,

9. Узагальнення по темі:

- відповіді на запитання,

- складання оповідання за запитаннями

10. Робота вихователя.

- спостереження за роботою кухаря,

- бесіда про професії батьків,

- закріплення введених в активних словник слів,

 - читання рекомендованої літератури (С. Маршак „Пожар”)

- закріплення вправ на розвиток фізіологічного дихання, дрібної моторики,

- закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності:

    а) предметне малювання – предмети догляду за приміщенням;

    б)декоративне малювання – віник-оберіг,

    в)сюжетне – на будівництві

    г)аплікація - на будівництві  (колективна робота)
   д)ліплення – „тачка”

   е)ручна праця – „тачка” з бросового матеріалу

 

 

Грудень

ІV тиждень  - те саме, що й на 1 тижні січня

 

Січень

І тиждень

Тема: „Новорічні свята. Різдво”

1.     Екскурсія до ялинки.

2.     Бесіда по темі:

-         як називається зимове свято?

-         Що прикрашають на Новий рік?

-         Які іграшки є на ялинці?

-         Що приносить Дід Мороз?

-         Які іграшки ви виготовили?

-         Чи подобається вам свято Новий рік?

3.  Введення в активний словник

іменників: Новий рік, Дід Мороз, Снігурка, ялинка, прикраси, гірлянди, сніжинки, зірка, подарунок, різдво, вертеп, щедрівки, колядки;

дієслів: настав, зустрічати, святкувати, готуватися, прикрашати, щедрувати, колядувати, розповідати;

прикметників: довгоочікуване, пухнастий, чарівний, яскраво, висока, святкове, цікаве, зимове, казкове;

4  Мовний матеріал: вірші про новорічне свято,

           Ялинка.                                                                         

Сніг, та сніг навколо ліг,                                           

Грає сріблом білий сніг,                                         

А ялинка молода,                                                       

Наче влітку вигляда.               

Ю. Кушак „Новий рік”, С Михалков „Новий рік”,

Загадки: Взимку і влітку одного кольору? (ялинка)

               Ніжна зірка сніжно – біла

               На рукав мені злетіла,

              Поки ніс її сюди,

              Стала краплею води (сніжинка)

  Сам не біжить, а стояти не дозволяє (мороз)

5   Вправи на дихання „Здуй сніжинку”

6   Пальцева гімнастика.

Ялинка зелена

 виросла в лісі,

Під цією ялинкою

Зайчик причаївся 

7.     Ігри на координацію мови та рухів.

Ой, мороз, який мороз,

Всіх пташок проймає дрож,

Скачуть – плачуть горобці,

Дайте нам зернят „ців - ців

8.     Дидактичні ігри : „Буває – не буває” (що росте на ялинці), „Продовжи речення...”

9.      Промовляння слів складної складової структури: ве-ртеп, рі-здво, ще-дрі-вка, ко-ля-дка гі-рля-нда,

10.  Узагальнення по темі:

Декламація віршів про Новий рік, зиму (до свята),

Складання опису за сюжетній картинці „Новорічний хоровод”,

11.  Робота вихователя.

-         екскурсія до ялинки,

-         закріплення введених в активний словник слів,

-         розучування віршів,

-         закріплення артикуляційних вправ, вправ на фізіологічне дихання, розвиток дрібної моторики,

-         промовляння слів складної складової структури,

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

-         малювання предметне – „ялинка”, сюжетне – „Прикрашаємо ялинку”, декоративне – „Ялинкова кулька”; ліплення – „Ялинкові іграшки”, аплікація – „Ялинкові іграшки”, ручна праця – „Ліхтарики для ялинки”;

 

 

Січень

ІІ тиждень

Тема: „Житло та його вбрання”

1.      Бесіда по темі.

2.      Введення нових слів в активний словник:

іменників: житло, кімната, стіл, підлога, поверх, будинок, квартира, вікно, двері, ванна, кухня, спальня, зала, килим, дзеркало, картина, квіти, меблі, телевізор, штори, ковдра.

дієслова: жити, дбати, прикрашати, доглядати, піклуватися;

прикметники: великий, зручний, красивий, чистий, доглянутий, прибраний. Маленький, високий.

3.      Мовний матеріал. Казка „Зайчикова хатка”, вірш „Новий дім” (Е. Мошковська),

загадки: Чи хто виходить,

                хто заходить,

               той перший руку нам дає,

               ми стоїмо завжди при вході,

               нас в кожній хаті кілька є.  (двері)

4.      Пальцева гімнастика.

Один, два, три, чотири, пять,

Час нам подорож почать

Ми по вулиці пішли

Друзів ми собі знайшли.

Оцей дім – для Маші,

Оцей дім – для Саші, оцей дім – для Даші,

 а цей – для Наташі, оцей – для Андрюші,

 для Вані, для Ксюші.

Всі сусіди дружні і в щасті, і в тузі,

Посміхніться, друзі!

5.      Вправи на дихання.

Ах, як пахне (нюхають квітку у вазі),

ах, як чудово пахне!

6.      Ігри на координацію мови та рухів.

Ми ворота відкриваєм,

До будинку підбігаєм, в двері грюкнув: тук, тук, тук!

Хто до нас іде на стук?

 - В гості к другу ми прийшли

і гостинці принесли!

     7Дидактичні ігри: ”Чий, чия, чиє”, „четвертий зайвий”, „розташуй меблі”

     8.   Промовляння слів складної складової конструкції: по-верх, ві-та-льня, дзе-рка-ло, пи-ло-сос, ква-рти-ра;

     9.   Узагальнення по темі: складання оповідання „моя квартира” за запитаннями.

     10. Робота вихователя:

- сюжетно – рольова гра „Житло”,

-  закріплення введених в активний словник слів,

 - читання літератури,

заучування лічилки: тук-тук молотком, ми будуєм новий дім,

                                   Оцей дім – для Маші, оцей дім – для Саші,

                                   оцей дім – для Даші, а цей – для Наташі,

                                   оцей – для Андрюші, ну, і для Ксюші

                                   Всі сусіди, всі сімя,

                                   без дружби жити нам нельзя.

-         закріплення вправ на розвиток дрібної моторики;

-          дидактичні ігри;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

-         малювання – предметне – „Будинок”,

                            сюжетне – „Моя кімната”

                            декоративне – „килимок”

-         ліплення     - ваза для квітів;

-         аплікація – „”У ляльки новосілля”

-         ручна праця – виготовлення меблів з різних матеріалів

 

 

Січень

ІІІ тиждень

Тема: „Меблі та її частини”

1.      Бесіда по темі. Екскурсії в магазин „Меблі”

-         Які ви знаєте меблі?

-         Для чого потрібні меблі?

-         Чи всі меблі однакові?

-         З якого матеріалу зроблені меблі?

2.     Ввести в активний словник 

іменники: стіл, стілець, шафа, ліжко, диван, полиця, ніжки, спинка, дверцята, кришка;

дієслова: нести, пересувати, розставляти, доглядати, складати, сідати, лягати, ставити, витирати;;

прикметники: круглий, овальний, прямокутний, великий, маленький, старий, новий, деревяний, скляний, металевий, зручний;

3.     Мовний матеріал: вірш С. Маршака „Звідки стіл прийшов”, казка (уривок) „Три ведмеді”, загадки: стоїть Антошка на чотирьох ніжках, на Антошці тарілки та ложки (стіл),

 Я зручний та мякий дуже,                                          Під однією шапкою

Вам не важко упізнать,                                                Чотири братики стоять (стіл)

Люблять бабці й онуки

Посидіть та полежать (диван)

4.     Вправи на дихання „Здуй пилюку”

5.     Пальцева гімнастика.

Стоїть в полі теремок

Двері взяті на замок,

Дрик-дрок, дрикдрок,

Відчиніть ключем замок.

6.     Ігри на координацію мови та рухів.

Столярики –молодці тешуть столи і стільці,

Молотком по долоті, долоті, летять тріски золоті,

Пилочками чики-чики, молоточком туки-туки,

В нас до праці гарні руки

         7.   Дидактичні ігри: „Що з чого зроблено?” – (стіл зроблений з дерева, він – деревяний), „Назви лагідно”, „Четвертий зайвий”;

         8.   Промовляння слів складної складової структури: скля-ний, ме-та-ле-вий, пря-мо-ку-тний, дві-рця-та;

         9.   Узагальнення по темі. Складання описового оповідання по предметній картинці.

Диван.

Це – диван. Він стоїть в вітальні. Він мякий, красивий, зручний. В нього деревяні ніжки. На дивані зручно лежати і сидіти.

10.  Робота вихователя.

-         підсумкова бесіда по екскурсії в магазин „меблі”,

-         закріплення нових слів , введених в активний словник;

-         читання казки „Три ведмеді”,

-         закріплення пальцевої гімнастики і ігор на координацію мови та рухів;

-         розвиток дрібної моторики – в робочому зошиті заштрихувати контурне зображення шафи, дивана;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності :

-         малювання – предметне – „стіл”,

                             сюжетне – „столова кімната”,

                             декоративне – „стілець”,

-         ліплення – „Стілець”,

-         аплікація – „Меблі”,

-         ручна праця: „виготовлення меблів з сірникових коробок”                   

 

 

Січень

ІV тиждень

Тема: „Посуд та його призначення”

1.      Бесіда по темі.

2.      Введення в активний словник слів:

іменників: тарілка, миска, чашка, чайник, сервіз, ложка, виделка, ніж, каструля, сковорідка, сито, горщик;

дієслова: наливати, насипати, розливати, готувати, їсти, пити, витирати, мити;

прикметники: чайний, столовий, кухонний, скляний, глиняний, деревяний, великий, маленький, чистий, брудний, красивий;

3.      Мовний матеріал. Оповідання К Нефедової „Для чого потрібний посуд”, казка „Лиса та Журавель”, загадки: Я сичу, сичу, сичу,

                                          більше грітись не хочу,

                                          Кришка голосно бряжчить,

                                          І вода в мені кипить (чайник)

4.  Вправи на дихання: „Киплячий чайник” – пих – пах – пох, пих – пах - пох, „Пємо  коктейль” – губи трубкою, вдих, видих...

5.  Пальцева гімнастика

Ніщева Н.

Один, два, три, чотири,

Посуд весь ми перемили –

Чайник, кружку, ложку,

Велику поварьошку.

6. Ігри на координацію мови та рухів

Взяв Валера тарілку,

Взяв Валера піднос,     - чистомовка

Мені Валера приніс

7.     Дидактичні ігри  „Підбери за розміром, за кольором”,

 „Що це?” Мета: вчити дітей впізнавати предмети за його зображенням, правильно називати його, збагачувати активний словник, формувати узагальнюючи поняття.

Хід ігри: дитина бере картку, називає предмет, каже, до якого посуду він відноситься, яке його призначення , з якого матеріалу виготовлено. Називає узагальнююче поняття „посуд”, „Четвертий зайвий”, „магазин „посуд””;

8.     Промовляння слів складної складової структури: се-рвіз, ско-во-ро-да, ка-стру-ля, ви-де-лка, гли-ня-ний;

9.     Узагальнення по темі: складання описового оповідання по сюжетній картинці „Сніданок у садочку”;

10. Робота вихователя:

-         робота з наочними посібниками;

-         закріплення введених в активний словник слів – вправи на збагачення словника спорідненими словами (за завданням дефектолога) – чайник – чайничок – чайний – чаювання;

-         читання казки К. Чуковського „Федорино горе”;

-         закріплення пальцевої дихальної гімнастики;

-         дидактичні ігри „Лото”;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

                    малювання предметне – „Чашечка”,

                                        сюжетне – „Столовий сервіз у буфеті”,

                                        декоративне „Миски”,

                  ліплення - чайник

                  аплікація – „Чайний сервіз”,

                  ручна праця – поробки з паперу „Блюдечко”

 

 

Лютий

І тиждень

Тема: „Школа, шкільне приладдя”

  1   Бесіда по темі. Екскурсія до школи

2   Введення в активний словник слів:

іменників: школа, клас, парта, дошка, крейда, вказівка, ручка, олівець, пенал, зошит, резинка, дзвоник, книга, портфель, ранець;

дієслів: іти, запізнюватися, читати, писати, розвязувати, вчити, рахувати, займатися, малювати, ліпити, клеїти;

прикметників: світла, охайна, старанна, уважно, цікаво;

3 Мовний матеріал. Л. Толстой – уривок  з оповідання „Філіпок”, заучування вірша Александрової „До школи”, загадки:

Чорний Іван, деревяний каптан,

Де носом пройде, там слід прокладе (олівець),

 

Для письма – сказати прошу –

Що потрібнг взяти? ……(зошит)

 

Чистенькі віконця,

Сміються до сонця,

Діточки навколо

Це наша....(школа)

Прислівя: вчитися ніколи не пізно; з книжкою дружи, її бережи;

4.      Вправи на дихання: розвиток мовленнєвого дихання: наша люба школа.

5.      Пальцева гімнастика:

Олівцем я гарно граю,

Проміж пальчиків тримаю,

Перекочую, качаю,

І на місце повертаю

         6.  Ігри на координацію мови та рухів: закріплення графічного зображення букв А, О, У, М, С

Коли хочеш ти читати,

То мене повинен знати,

А коли мене не знаєш,

То нічого не вгадаєш

7  Дидактичні ігри „Кому це потрібне?”, „Четвертий зайвий”, „Мій, моє, моя, мої”;

8  Промовляння слів складної складової структури: о-лі-вець, по-ртфель, дзво-ник;

9.  Узагальнення по темі: складання оповідання за сюжетною картинкою „У школу”;

10. Робота вихователя:

- підсумкова бесіда по екскурсії до школи,

закріплення нових слів, введених в активний словник,

читання оповідання Л. Толстого „Філіпок”, заучування вірша Александрової „До школи”,

закріплення пальцевої гімнастики і ігор на координацію мови та рухів,

розвиток дрібної моторики: конструювання стільця, парти;

закріплення теми на заняттях по зображувальній діяльності: малювання, аплікації, ліплення;

 

 

Лютий

ІІ тиждень

Тема: „Тварини і птахи взимку”

1        Спостереження в природі. Бесіда по темі.

2        Ввести в активний словник слова:

Іменники: вовк, лисиця, заєць, ведмідь, білка, олень, лось, барліг, нора, лігво, горобець, ворона, синиця, снігур, дятел, годівничка, гніздо,

Дієслова: бігає, стрибає, підкрадається, полює, літає, спить, зимує, живе;

Прикметники: пухнастий, теплий, хутровий, хитрий, хижий, швидкий, лякливий, співучий, маленький

3.     Мовний матеріал: Г. Скребицький „Слідопит”, казка „Зайчикова хатка”,

загадки: ніс, як у свинки,

               на спині щетинки (їжачок),

довгий хвіст вона має,

в темнім лісі проживає,

їй на місці не сидиться,

як зовуть її?... (лисиця)

4.     Вправи на дихання: звуконаслідування – вовк – у-у-у, синиця – синь –синь;

5.     Пальчикова гімнастика

Лапки в боки, вгору вушка,

Скачуть білочки – подружки,

1,2,3.4,5 – люблять білочки стрибать

      6.  Ігри на координацію мови та рухів:

норці не потрібна нірка –

норка носить теплу шкірку,

на снігу  слідів сніжинка,

Норці взимку тепло в спинку (О. Кононенко)

7.  Дидактичні ігри: „Яка шуба тепліша”, „Де чия домівка”, „Впізнай за описом”;

8.   Узагальнення по темі: складання описового оповідання „В зимовому лісі”,

9.   Робота вихователя:

-  бесіда за спостереженнями,

 - закріплення введених в активний словник слів;

 - читання казки „Зайчикова хатка”, елементи драматизації,

 - закріплення вправ на розвиток мовленнєвого дихання, пальцевої гімнастики,

 - закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності.  

 

 

Лютий

ІІІ тиждень

Тема: „Свійські тварини та їх дитинчата”

1            Бесіда по темі (за запитаннями).

2            Ввести в активний словник:

іменники: корова – теля, коза – козеня, свиня – порося, вівця – ягня, коняка – лоша, кріль – кроленя, собака –щеня, кішка – кошеня, голова, шия, тулуб, лапи, копита, морда, рило;

дієслова: мукають, іржуть, рохкають, нявчать, чавкають, жують, лижуть, гризуть;

прикметники: великий, маленький, пухнастий, гладкий, ласкавий, швидкий;

    3.     Мовний матеріал: казка „Коза - дереза”,

загадки: і вдень, і в ночі, у кожусі на печі (кіт),

Огрядна, боката, на молоко багата (корова),

З бородою народився, та ніколи не голився (козел)

          4.     Вправи на дихання: звуконаслідування звуки, які видають тварини

           5.     Пальцева гімнастика.

А Барто  „Конячка”                                  Мальчик –з – пальчик, де ти був?

Я люблю конячку сиву,                            Я у лісі щось забув,

Причешу їй гарно гриву,                         там зустрів ведмедя, вовка,

Гребінцем пригладжу хвостик,            Зайця, їжака у голках,

І поїду верхи в гості.                              Білку, синичку, лося і лисичку,

                                                                 Всі подарунки брали,

                                                                 Мені дарували

6.     Ігри на координацію мови та рухів.

Мурий з Мурмуркою.

Вечеряли куркою:

Мур – мур-мури,

Гарні кури

7.     Дидактичні ігри: „Вгадай за описом”, „У мами... дитина...”, „Назви ласкаво”

8.     Промовляння слів складної складової структури: пу-хна-стий, ту-луб, ра-ти-ці;

9.     Узагальнення по темі: складання описового оповідання за предметною картинкою.

10. Робота вихователя:

-         робота з ілюстративним матеріалом,

-         бесіда про свійських тварин, які живуть у дітей вдома;

-         закріплення нових слів,

-         читання рекомендованої літератури,

-         закріплення дихальної гімнастики, пальчикових вправ, ігор на координацію мови та рухів,

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності –

малювання предметне – „коза”,

                    сюжетне – „на подвірї”,

                    декоративне – „свиня - копилка”,

аплікація – „На подвірї”(колективна робота),

ручна праця – „Котик” (з жолудів)

 

                     

Лютий

ІV тиждень – контрольне заняття

 

 

Березень

І тиждень

Тема: „Пори року. Весна. Свято 8 березня.”

1.      Екскурсія до парку. Спостереження за змінами в природі. Співбесіда.

2.      Введення в активний словник слів:

Іменники: весна, сонце, небо, вітер, хмари, погода, дощ, природа, первоцвіт, дерева, кущі, бруньки, птахи, звіри, люди, свято

Дієслова: настала, іде, розквітає, гріє, прилітають, набрякають, бринить;

Прикметники: сонячна, красна, дружня, рання, тепла, красива, зелена, весела, мамин;

3.      Мовний матеріал: Н. Забіла „мамине свято”, В. Поропова „Веселі промінці”,

 Закличка : Ой, весно, весно, днем красна,

                    Що ти нам, весно, принесла?

                    Принесла я вам літечко,

                    Житечко, ще й овес,

                    Щоб зібрався увесь

4.      Вправи на дихання: „понюхай квітку „– ах, як пахне!

5.      Пальцева гімнастика:

М. Познанська

Я – перша квіточка весни,

Я – пролісковий цвіт,

Я пережив зимові сни,

І знов родивсь на світ.

       6.   Ігри на координацію мови та рухів:

Веснянка. (О. Олесь)

А вже красне сонечко припекло, припекло,

Ясно щире золото розлило, розлило,

Ну вулиці струмені воркотять, воркотять,

Журавлі курликають і летять, і летять 

        7  Дидактичні ігри: ”Підбери слово” – весна....рання, дружня, „назви ласкаво” – сонце – сонечко, брунька – брунечка, „Пори року”

8    Промовляння слова складної складової структури: де-ре-во, пта-хи, со-нце, бру-ньки, тра-ви-чка;

9.  Узагальнення по темі: складання оповідання за сюжетною картинкою з підборки „Пори року”

10. Робота вихователя:

 - спостереження в природі;

 - співбесіда по екскурсіям і спостереженнями;

 - закріплення введених в активний словник слів;

 - читання уривків по Скребицькому, заучування віршів;

 -  закріплення вправ на дихання, пальцевої гімнастики, ігор на координацію мови та рухів,

закріплення теми на заняттях з зображувальної діяльності.

 

 

Березень

ІІ тиждень

Тема: „Моя країна, місто, вулиця, адреса..”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: країна, місто, село, край, Батьківщина, Херсон, прапор, герб, гімн, адреса, Дніпро, вулиця, дім, квартира;

дієслова: живу, шаную, люблю, бережу, будую, тече, пролягає;

прикметники: український, херсонський, рідний, батьківський, широкий , довгий, безмежний;

3    Мовний матеріал: родина , родина  - від батька до сина,

                                        від матері доні добро передай.

                                       Родина, родина – це вся Україна,

                                       Глибоке коріння, високе гілля. (А. Калинчук „Батьківщина”)

Прислівя: за рідний край життя віддай,

 яке коріння, таке і насіння,

без верби, калини нема України 

4.     Вправи на дихання: вимовляння на видиху „Моя Україна ”

5.     Пальцева гімнастика 

С. Школьник

Хоч бабуся вже стара,

Всім гостинців роздала:

Тарасику – пряничок,

Іванкові – бубличок,

Тетянці ватрушку,

Маринці – пампушку,

Тільки в Юлі – внученьки

 без гостинців рученьки 

6.     Ігри на координацію мови та рухів:

Киця прокидається – лапками вмивається,

Квіти прокидаються – росами вмиваються,

Ну, а ми з сестрицею – вмиваємось водицею    

 

Гей, відважні козаки,                                        Козаки пішли в присядку,

Руки вгору підніми,                                           гарно робите зарядку

опустили руки вниз,                                          повернулись вліво, вправо,

Гей, козаче, не лінись!                                      Козак знає свою справу!

7.     Дидактичні ігри: „Назви лагідно”, „Назви свою адресу”

8.     Промовляння слів складної складової будови: герб, флаг, а-дре-са, бать-ків - щи-на

9.     Узагальнення по темі – відповіді на запитання повною фразою.

10. робота вихователя:

-         екскурсія під час піших переходів;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         заучування вірша  „Родина”;

-         закріплення вправ пальцевої гімнастики, ігор на координацію мови та рухів,

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності :

предметне малювання – „прапор”,

сюжетне  - „Моя вулиця”,

декоративне – „Вишиванка”;

аплікація „Віночок”,

ручна праця „Квіти”

 

 

Березень

ІІІ тиждень

Тема: „Моя сімя.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: імя, прізвище, тато, мама, дідусь, бабуся, брат, сестра, син, дочка, онук, онучка, тітка, дядько;

дієслова: жити, любити, допомагати, одягати, готувати, годувати, прибирати, прати, робити, голубити, ласкати;

прикметники: старший, молодший, люблячий, справедливий, сильний, ніжний;

3   Мовний матеріал: казка „дикі лебеді”, А. Музичу „наш рід”, А. М’ястивський „Моя мама пахне хлібом”, приказки: який Сава, така і слава

4.     Вправи на дихання: бубоніла баба бабі:

                                         - ой, не дмухай на кульбабу,

                                          Бо з кульбаби полетять  

                                                    Сто маленький кульбабенят;

 Сильний видих – у-у-у-у-

5.     Пальцева гімнастика:

Посварились дві сестрички,

Розійшлися, хто куди,

Ну, а потім помірились,

Обнялись – нема біди.

6.     Ігри на координацію мови та рухів.

Мама, тато, дід, бабуся,

Всіх назву – не полінюся,

Старший братик і сестричка -

В нас сімейка невеличка.

     7.    Дидактичні ігри: „Підбери ознаку”, „Назви лагідно”, „покажи, що для кого”;

     8.    Узагальнення по темі: скласти за опорними картинками розповідь про сімю;

     9.    Робота вихователя:

- робота з ілюстративним матеріалом ;

 - бесіда про сімю;

 - закріплення введених в активний словник слів;

 - читання казки „Гусі - лебеді”

 -  заучування чистомовки „бабусі”, ігор на координацію мови та рухів;пальцеву гімнастику;

 -  закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності :

предметне малювання – „Моя мама”,

сюжетне  - „Наша дружна родина”,

декоративне – „Хустинка для бабусі”;

аплікація „Сімейне фото”,

ліплення – „Рамка для фото”

ручна праця  - виготовлення серветки з різнокольорових смужок

 

 

Березень

ІV тиждень

Тема: „Праця людей. Професія - вчитель.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: вчитель, директор, клас, школа, дошка, крейда, вказівка, читання, математика, письмо, зошит, учні, підручник;

дієслова: вчити, писати, ходити, пояснювати, розповідати, записувати;

прикметники: гарний, досвідчений, вмілий, спокійний, доброзичливий, уважний;

3        Мовний матеріал: заучування вірша „Школа” (А. Костецький),читання уривка Л. Толстого „Філіпок”; прислівя : вчитися ніколи не пізно, дружбу дружбою шукають;

4        Вправи на дихання:

„Чисті вікна”.

Чистенькі віконця

Сміються до сонця,

Діточки довкола

Наша люба школа!

Видих через „рупорок” – „тепле повітря”, поширюємо вікна.

5        Пальцева гімнастика

Один, два, три, чотири,

Учнів грамоті учили,

І читати, і писати,

І лічилочки складати

6.      Ігри на координацію мови та рухів:

В школі я пишу, читаю,

І рахую, і співаю,

І малюю, й гарно граю,

Як не знаю – запитаю (Таню.., Вову...) – гра по колу.

7.      Дидактичні ігри: „Один - багато” – (кухар – кухарі, водій – водії, вчитель – вчителі...), „чий, чия, чиє?”, „кому що потрібне?”

8.      Промовляння слів складної складової будови: пі-дру-чник, ма-те-ма-ти-ка;

9.      Узагальнення по темі: розповідь „моя улюблена професія” за предметними та сюжетними картинками.

10.  Робота вихователя:

-         бесіда про професії батьків;

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання оповідання Л. Толстого „Філіпок”,заучування вірша „Школа” А. Костецького,

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „пенал”,

                   сюжетне – „Наша школа”,

                   декоративне „Закладка”,

ліплення – „різнокольорові олівці”,

аплікація „квіти у класі”,

ручна праця – „стакани під олівці”;

 

 

Квітень

І тиждень

Тема: „Рослини.”

1    Співбесіда по темі. Екскурсія до парку. Спостереження в природі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: парк, сад, дерево, кущ, трава, стовбур, коріння, гілки, листя, квіти, плоди, ялина, тополь, калина, верба, дуб;

дієслова: росте, квітне, розкривається, дозріває, шелестить, опадає;

прикметники: високий, низький, стрункий, зелений, пишний, різнокольоровий, різний;

      3   Мовний матеріал: Т. Масенко „казки казкового лісу” – читання, переказ за запитаннями, загадки: у зеленім зіллі виросло дівчатко – в неї вії білі й золоті очанка (ромашка),

 навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє (дерево) ,

 не дівка, а червоні стрічки носить   (калина)                                                 

      4    Вправи на дихання:

Вітер з півночі подув – с- с- с -с- с

Усе листя з дуба здув -  с- с - с-  с

      5.   Пальцева гімнастика

Ось каштан широколистий – якщо глянуть залюбки,

То його листочки дужі нагадають кість руки.

     6.   Ігри на координацію мови та рухів:

Ми по лісу всі йдемо, а кругом дерева,

Ось таки широкі, ось таки високі,

Ось поляна, тут дубки, під дубками є грибки,

Кошики ми взяли, і грибки набрали

    7.   Дидактичні ігри: „З якого дерева листок”, „З якого дерева плоди”, „Четвертий зайвий”,

    8.   Промовляння слів складної складової будови: де-ре-во, сто-вбур, жо-лу-ді, се-рі-жки,;

    9.   Узагальнення по темі: складання описових оповідань „Дерево”, „Кущ”, „Ромашка”

   10.  Робота вихователя:

-         спостереження в природі;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання рекомендованої літератури,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми;

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „Дерево”,

                   сюжетне – „Гілка яблуні”,

                   декоративне „Гілка яблуні”,

аплікація „Малина”,

ручна праця – „вишнева гілка”;

 

 

Квітень

ІІ тиждень

Тема: „Ягоди.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: корінь, стебло, листя, гілка, квітка, ягода, насіння, плід, полуниця, малина, аргус, смородина, калина;

дієслова: росте, квітне,  дозріває, збирати, готувати, куштувати;

прикметники: низенькі, садовий, лісний, маленькі, червоні, чорні, соковиті, корисні;

      3   Мовний матеріал: Я. Тайц „По ягоди”,

М. Познанська  -  Я не груша й не слива,

                               Я – калинонька вродлива,

                               Я стою в зеленім листі,

                               І в червоному намисті,

Загадки: не дівка, а червоні стрічки носить   (калина) ,

У вінку зеленолистім

У червоному намисті

Видивляється у воду,

На свою хорошу вроду (калина)  , приказки: Без верби й калини нема України                                  

      4    Вправи на дихання:

Понюхай квітку – Ах, як пахне!

      5.   Пальцева гімнастика

Червоні ягідки просяться в долоні,

Кожну ягідку зірву, і в тарілку покладу.

     6.   Ігри на координацію мови та рухів:

Я носила воду з річки,

Поливала я порічки,

Розквітли кущики рясно,

Поспіли ягоди вчасно

    7.   Дидактичні ігри: „Лото”, „Назви колір”, „Четвертий зайвий”,

    8.   Промовляння слів складної складової будови: смо-ро-ди-на, по-лу-ни-ця, а-ргус,;

    9.   Узагальнення по темі: складання оповідання  за сюжетною картинкою „В ліс по ягоди”

   10.  Робота вихователя:

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання рекомендованої літератури,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми, ігри в рекомендовані дидактичні ігри

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „Калина”,

                   сюжетне – „Лісова галявина”,

                   декоративне „Кошик під ягоди”,

аплікація „Лісова галявина”,

ліплення – „Кошик з ягодами”

ручна праця – „Ікебана”.

 

 

Квітень

ІІІ тиждень

Тема: „Тварини та їх дитинчата.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: вовк – вовченя, лисиця – лисеня, ведмідь – ведмежа, заєць – зайченя, їжак – їжаченя, білка – білченя, дупло, нора, лігво, барлога, кігті, ікла, морда, лапи, хутро, сліди;

дієслова: живе, реве, виє, гризе, запасає, полює, навчає, сидить, біжить, стрибає, будує, захищає ;

прикметники: великий, маленький, хижий, дикий, злий, хитрий, швидкий, пухнастий, слабий, клишоногий, довговухий, колючий, сірий, бурий, боязкий;

      3   Мовний матеріал: Є. Чарушин „Що за звір?”, казка „Теремок”,

Загадки: Довгий хвіст має, в темнім лісі проживає,

               Їй на місці не сидиться, як звуть її?.....   (лисиця) ,

Ляже взимку спати

Дядько волохатий,

Лиш тоді устане,

Коли весна настане (ведмідь) 

      4    Вправи на дихання:

наслідування голосам тварин – сірий, злющий і голодний

                                                      у зимові дні холодні

                                                      пісню тягне знай свою

                                                      з завірюхою –у-у-у-у-у

      5.   Пальцева гімнастика

Ось черепаха луки дісталась

стежкою разом з будинком повзла

раптом маленька тваринка злякалась,

мить – і нема: то вона  вже сховалась (С. Школьник)

     6.   Ігри на координацію мови та рухів:

Моржі лежали – моржат сторожили,

моржі прибережні – сторожі обережні,

бо в сніжнім безмежжі є стежки ведмежі

 

Лиска йшла повз ліска,

Малим лисенятам личаки несла,

Щоб соснові  шишки не кололи ніжки

    7.   Дидактичні ігри: „Мами та їх дитинчата””, „Хто як голос подає?”, „Хто де живе?”,

    8.   Промовляння слів складної складової будови: вовк, ве-дмідь, ба-рло-га, лі-гво, ду-пло, кі-гти ,;

    9.   Узагальнення по темі: складання описового оповідання  за опорними картинками „В ліс по ягоди”

   10.  Робота вихователя:

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання рекомендованої літератури,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми, ігри в рекомендовані дидактичні ігри

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „Лисиця”,

                   сюжетне – „Лисиця з лисенятами”,

                   декоративне „Кожух для ведмедя”,

аплікація „Зоопарк”,

ліплення – „Лисиця”

 

 

Квітень

ІV тиждень

Тема: „Птахи та пташенята.”

1    Співбесіда по темі. Робота з ілюстративним матеріалом. Спостереження в природі

2    Введення в активний словник слів:

іменники: качка, гуска, курка, півень, каченя, гусеня, птахоферма, горобці, ворона, дятел, журавель, орел, гніздо, пір’я, пух, дзьоб, гребінець, яйце, м’ясо, зерно, корм;

дієслова: п’є, клює, дзьобає, квокче, гигоче, крякає, співає, клекоче, пищіть, кукурікає, плаває, парить, шипить, висиджує, веде;

прикметники: свійські, дикі, пухнасті, великі, маленькі, голінасті, жовті, сірі, сліпі, швидкі;

      3   Мовний матеріал: П. Сорока „на пташиному подвірї”, П. Воронько „Облітав журавель”, казка Г-Х Андерсена „Гидке каченя ” – уривок,

загадки:

             Балакуча стрекотуха

              все почує, все підслуха,

              ліс швиденько облетить

              і про все розкаже вмить (сорока)

 

Уночі гуляє, а вдень спочиває,

має круглі очі, бачить серед ночі (сова),

У воді купалася,

суха осталася (качка)

Біля мами –квочки

ходять жовті клубочки (курчата)

      4    Вправи на дихання:

наслідування голосам тварин –

Кря-кря-кря, - сказали качечки влад, -

 - до калюжі ведемо каченят,

ко-ко-ко – махають кури крильми –

- чом літаємо невисоко ми?

Кукуріку, - чути півничка нам, -

Я образити курчат не дам

      5.   Пальцева гімнастика

ось малесеньке курчатко,

зголодніло це малятко,

дзьобиком по парті бє

ніби зернятко клює

     6.   Ігри на координацію мови та рухів:

диба чапля по болоту

Чапу-чапу, чап-ча-лап,

Поглядає, чи не має

Де малих зелених жаб?

Враз пригнулась, дзьоб розкрила,

Щоб відразу ухопить,

А з під ніг у неї жаба –

Стриб – і зникла в одну мить!

    7.   Дидактичні ігри: „Птахи та їх дитинчата””, „Назви лагідно?”, „Хто як голос подає?, „четвертий зайвий”,

    8.   Промовляння слів складної складової будови: птах, дзьоб, пта-хо-фе-рма, пу-хна-стий;

    9.   Узагальнення по темі: складання описового оповідання  за предметними та сюжетними картинками

   10.  Робота вихователя:

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання рекомендованої літератури,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми, ігри в рекомендовані дидактичні ігри

-         промовляння чистомовкине турбуйте курку, курка клює крупку, крупка дрібненька, курка раденька”,

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „Курка”,

                   сюжетне – „Курка і курча”,

                   декоративне „Півник”, аплікація „Качка”, ліплення – „Качка”

 

 

Травень

І тиждень

Тема: „Частини доби.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: доба, ранок, день, вечір, ніч, небо, сонце, луна, зорі,, хмари;

дієслова: починається, світає, темніє, настає, змінює, закінчується, сходить, заходить, світить;

прикметники: темний, світлий, сонячний, довгий, короткий, зоряне, блакитне, прозоре, похмуре, дощове;

прислівники: вчора, сьогодні, завтра, зараз

3    Мовний матеріал: казка „день і ніч” за Мали шевським,

 загадки: один баранець пасе багато овець (місяць, зірки),

                що іде, не рухаючись з міста? (час)

  Всі люблять його, всі чекають,

  А кожен, хто подивіться,

  Той одразу ж скривіться (сонце)

                 Чорне сукно лізе у вікно (ніч)

  Звечора вмирає, вранці оживає (день)

4.     Вправи на автоматизацію звуків:

У чорну ніч чорненький кіт

Стрибнув у чорний димохід,

У димоході – чорнота,

Пошукайте там кота!

5.     Пальцева гімнастика

Добрий день, добрий день,

Пальчики сказали,

Ми сьогодні всіх дітей

Зранку привітали

6.     Ігри на координацію мови та рухів:

Встало вранці ясне сонце

зазирнуло у віконце,

ми до нього потяглися,

за промінчики взялися,

будемо  дружно присідати,

сонечко розвеселяти,

встали – сіли, встали – сіли,

Бачте, як розвеселили?

7.     Дидактичні ігри: „коли це буває?”, „спить – не спить”, „Що коли робимо?”

8.     Промовляння чистомовки:

Чорно, чорно у ночі,

Чорні очі у сичів,

Чорні очі, чорні крила,

Чорна ніч усіх накрила

9.     Узагальнення по темі: складання оповідання за послідовними картинками

10.  Робота вихователя

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання рекомендованої літератури,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми, ігри в рекомендовані дидактичні ігри

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

малювання предметне – „Сонечко”,

                   сюжетне – „Сонячний день”,                  

аплікація „Зоряне небо”,

ручна праця „Зірки”

 

 

Травень

ІІ тиждень

Тема: „Дні тижня.”

1    Співбесіда по темі.

2    Введення в активний словник слів:

іменники: понеділок, вівторок, середа, четвер, пятниця, субота, неділя, місяць, тиждень;

дієслова: наступив, прийшов, розпочався, змінив;

прикметники: довгий, короткий, радісний, робочий, святковий, вихідний, літній, зимовий, весінній, осінній, світлий, темний;

3    Мовний матеріал: до даванки С. Жупань,

 загадки: із 12 братів

               троє землю прикрашали,

               троє з сонцем зігрівали,

               троє землю поливали,

               троє віяли снігами,

              як же звати тих братів? 12 місяців – (рік)

4    Промовляння чистомовки:

летіла лелека, летіла здалека

та й сіла на хати зірки рахувати,

Не їла, не спала, всю ніч рахувала,

А в вдосвіта збилась – зоря покотилась

5    Пальцева гімнастика

рано вранці у середу

Пригнав Прокіп череду,

А корови в череді –

Рябі, чорні і руди

6    Ігри на координацію мови та рухів:

сонце спить, небо спить,

навіть вітер не шурчить

рано вранці сонце встало,

промінці свої послало

7   Дидактичні ігри: „коли це буває?”, „спить – не спить”, „Що коли робимо?”

      8    Промовляння слів складної складової будови: ти-ждень, ві-вто-рок, че-твер

9  Узагальнення по темі: складання оповідання за послідовними картинками „мій робочий тиждень”

10    Робота вихователя

-         робота з ілюстративним матеріалом;

-         закріплення введених в активний словник слів;

-         читання казки В. Сухомлинського , М. Савченка„12 місяців”,

-         виконання індивідуальних завдань з дітьми, ігри в рекомендовані дидактичні ігри

-         повторення вправ на дихання, на координацію мови та рухів, пальцевої гімнастики;

-         дидактичні ігри „Дні тижня, як веселка”

-         закріплення теми на заняттях з зображувальній діяльності:

 

 

Травень

ІІІ тиждень

Підсумкові заняття, перевірка знання узагальнюючих понять , вміння їх диференціювати

 

Травень

ІV тиждень - обстеження